Image
Louise König och Karolin Forsling.
Louise König och Karolin Forsling. Bild: Rosie Alm och AMF Fastigheter

Louise König och Karolin Forsling invalda i Jernhusens styrelse

Bolag Två nya styrelseledamöter har valts in i Jernhusens styrelse; Louise König, chef Hållbar affärsutveckling på Ramboll, och Karolin Forsling, vd för Forsling United.
Publicerad den 28 April 2020

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 219 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske den 5 maj 2020.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Kjell Hasslert (omval), Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Jakob Grinbaum (omval), Anders Kupsu (omval), Lotta Mellström (omval), Karolin Forsling (nyval) och Louise König (nyval). Kjell Hasslert omvaldes till styrelseordförande. Charlotte Mattsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen, utsedd av SACO-förbundet Trafik och Järnväg.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 2019 samt koncernresultaträkningen för 2019 och koncernbalansräkningen per 2019. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Stämman beslutade också den föreslagna ändringen av verksamhetsföremålet i bolagsordningen samt om nya finansiella mål.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett tungt maskineri som levererar tillväxt"

Bolag Svenska Nyttobostäder är ett av börsens mest anonyma sexmiljardersbolag. Det unika upplägget gör att åren fram till 2025 i stort sett är utstakade. – Vi är ett tungt maskineri som levererar tillväxt, säger vd Tommy Johansson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY