Image
Johan Claesson.
Johan Claesson. Bild: Catella

Catella: Stort resultatlyft

Bolag Catellas rörelseresultat ökar kraftigt under Q3, till 259 mkr (74).
Publicerad den 12 November 2020

Under tredje kvartalet 2020 avyttrades 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB (Mutual Funds). Intäkter och kostnader inkluderas från och med januari till och med augusti 2020. Förvaltat kapital uppgick vid periodens slut till 135,8 mdkr. Justerat för Catella Fondförvaltning AB var det en ökning med 7,2 mdkr i jämförelse med föregående kvartal, främst drivet av affärsområdet Property Investment Management. Totala intäkter ökade med 227 mkr i jämförelse med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 744 mkr under kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 185 mkr till 259 mkr under motsvarande period. Merparten av ökningen avseende totala intäkter och rörelseresultat är hänförligt till avyttringen av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Tyskland uppdelad på intäkter från andelar i intresseföretag och intäkter från affärsområdet Property Investment Management. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 220 mkr under tredje kvartalet.

Juli – September 2020:
• Totala intäkter 744 mkr (517)
• Nettoomsättning 565 mkr (507)
• Rörelseresultat 259 mkr (74)
• Resultat före skatt 246 mkr (-33)
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 215 mkr (-60)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 5 mkr (-9)
• Periodens resultat 220 mkr (-69), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 220 mkr (-83)
• Resultat per aktie 2,49 kr (-0,96)

Januari – September 2020
• Totala intäkter 1 771 mkr (1 659)
• Nettoomsättning 1 513 mkr (1 631)
• Rörelseresultat 370 mkr (300)
• Resultat före skatt 314 mkr (170)
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 166 mkr (76)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -85 mkr (52)
• Periodens resultat 81 mkr (128), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 73 mkr (66)
• Resultat per aktie 0,82 kr (0,76)
• Eget kapital 1 564 (1 487)
• Eget kapital per aktie 17,70 (17,23)
• Förvaltat kapital 135,8 mdkr (174,4)
• Rörliga intäkter som debiteras vid årsskiftet inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

Tf Vd Johan Claesson:
– I mitt senaste vd-ord kommenterade jag den renodling mot fastigheter som vi initierat vilken har fortsatt under tredje kvartalet. Vi kommer från och med nästa år att redovisa våra egna investeringar under ett nytt affärsområde; Principal Investments. Investeringarna kommer att beskrivas mer utförligt i syfte att öka transparensen och bättre kunna följa utvecklingen. Målet för respektive investering ska vara att erhålla en avkastning på minst 20 procent. Catellas investeringar kommer att kategoriseras i två huvudgrupper:

A) Investeringar som görs i form av startkapital eller saminvesteringar tillsammans med större kunder. Vår investering uppskattas till cirka tre till fem procent av totalt investerat kapitalet i respektive saminvestering. Investeringar görs i syfte att öka förvaltat kapital och generera intäkter på tre sätt:
1. avkastning på Catellas investerade kapital
2. attrahera mer externt kapital som ger fasta intäkter, och möjliggör
3. prestationsbaserade intäkter vid det fall avkastningen överstiger en viss nivå.
Konklusionen är att om Catella aktiverar eget kapital genom fler och mindre investeringar i egna fastighetsprodukter genereras inte bara avkastning på investerat kapital utan det skapar mervärde genom intäktsströmmar i våra operativa verksamheter.

B) Större investeringar i fastighetsprojekt, -strukturer eller -portföljer tillsammans med partners inom ramen för fonder eller i företag för särskilt ändamål. Detta i syfte att skapa överavkastning genom att utnyttja Catellas pan-europeiska kompetens och utöver avkastning på investerat kapital erhålla prestationsbaserade intäkter. Dessa projekt är ofta initierade internt men kan även vara initierade externt. Catellas bidrag ska vara att genom sin unika kompetens generera hög riskjusterad avkastning till både oss själva såväl som våra partners.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter förvärvet i Charlottenberg – så ser Cibus på gränshandelns framtid

Bolag Cibus gör klart med ett förvärv precis vid norska gränsen. Vd:n Sverker Källgården berättar för Fastighetssverige vad som lockade med affären, bolagets syn på gränshandeln och om man kan tänka sig fler gränshandelsförvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY