Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert.

Oscar Properties: Händelserikt fjärde kvartal

Bolag Oscar Properties vd Oscar Engelbert sammanfattar ett händelserikt 2020 där bolaget inlett sin förändring från att vara en bostadsutvecklare till att bli ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning- och projektutveckling.
Publicerad den 19 Februari 2021

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020
Nettoomsättningen uppgick till 149,5 mkr (816,1).
Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 mkr (-).
Rörelseresultatet uppgick till 1,3 mkr (-118,9).
Periodens resultat uppgick till -43,2 mkr (-226,1)
Resultat per stamaktie uppgick till -0,18 kronor (-7,43).
Likvida medel uppgick till 109,9 mkr (66,4).

PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2020
Nettoomsättningen uppgick till 6,3 mkr (30,4).
Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 mkr (-).
Rörelseresultatet uppgick till 35,4 mkr (-221,1).
Periodens resultat uppgick till 14,0 mkr (-249,8)
Resultat per stamaktie uppgick till 0,12 kronor (-8,25).

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten:
I oktober blev det klart att Oscar Properties förvärvar fastigheter från SBB till ett värde om 1,4 mdkr. Fastigheterna består av en mix av kontor, lager, handel, lätt industri, hotell samt bostäder och är belägna i huvudsak i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Västervik och Höganäs. Genom att förvärva en väldiversifierad förvaltningsportfölj skapar vi ett bolag med en solid finansiell ställning och med stabila, garanterade kassaflöden från förvaltningsportföljen som stödjer projektutvecklingen och kommer utgöra en stabil bas för kompletterande förvärv. Förvärvet bedöms bidra med hyresintäkter om cirka 127 mkr och ett driftnetto om cirka 83 mkr för 2021. Fastigheterna tillträddes den 30 december vilket innebär att deras inverkan på vårt kassaflöde och resultat kommer synliggöras i vår rapport för första kvartalet 2021.

I december tecknade vi också avtal om att förvärva fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö och en lagerfastighet i Helsingborg. Köpeskillingen för dessa uppgår även här till cirka 1,4 mdkr. Hyresintäkterna för detta förvärv uppgår till 95 mkr med ett driftnetto om 83 mkr som ökar den årliga intjäningen med ytterligare 55 mkr.

Förändringen av koncernen till ett förvaltningsbolag innebär att de ansamlade förlusterna i koncernen om sammanlagt cirka 1,5 mdkr kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster, varför värden på dessa kommer att skrivas upp i takt med att förvaltningsportföljen växer.

Vid sidan av vårt intensiva förvärvsarbete har våra befintliga projekt löpt på. Under kvartalet blev Helix färdigbyggt och den sista etappen är därmed inflyttningsklar. Nu kvarstår att sälja de sista lägenheterna i detta, för Stockholm, nya landmärke som vi är så stolta över att ha utvecklat. I Norra Djurgårdsstaden har vårt projekt Unites första lägenheter inflyttningsklara i december. Även det projektet löper på bra och kommande inflyttningar sker i månadsskiftet april/maj respektive under juni. Helix och Unite kommer därmed bidra positivt till bolagets likviditet under 2021.

Vi har också tecknat en avsiktsförklaring med Kunskapsskolan avseende en fastighet i Nacka kommun. Vår ambition är att ha ett hyresavtal med Kunskapsskolan klart under februari 2021 och därefter uppföra en skolbyggnad med beräknat hyresvärde om 15 mkr då den står klar. Vi är glada över denna avsiktsförklaring som utgör ett viktigt första steg i utvecklandet av fastigheten, som även planeras att innehålla bostäder, och som ger oss möjlighet att bidra till att skapa den livfulla stadskaraktär som är ambitionen med hela området.

Under det fjärde kvartalet har vi också arbetat med vår finansiering, inte minst i förhållande till våra senaste förvärv. Vi har förlängt vår obligation med två år och, tack vare bolagets nya inriktning, kunnat sänka räntan från 8 procent till 5,5 procent. Vi har också gjort återköp i vår utestående obligation motsvarande 55 mkr och har för avsikt att fortsätta med återköpen även under 2021. Utfallet av vår företrädesemission offentliggjordes i december. Emissionen kommer, efter avdrag för emissionskostnader, tillföra drygt 304 mkr till bolaget. Emissionslikviden kommer dels användas som del i finansieringen av de förvärv som nu genomförs, dels för att ytterligare förstärka vår långsiktiga finansiering. Utfallet av företrädesemissionen var mycket positivt då 95 procent tecknades exklusive garantiåtaganden.

Finansieringsarbetet fortsätter även med de redan aviserade apport- och företrädesemissionerna för finansieringen av förvärvet av de fem kommersiella fastigheterna i Västberga/Älvsjö och lagerfastigheten i Helsingborg, samt för att vidare stärka bolaget långsiktigt. Kallelse till extrastämma för att besluta om dessa frågor kommer snart att offentliggöras. Den tidigare aviserade omvända spliten kommer styrelsen föreslå behandlas på vår kommande årsstämma.

Den pågående pandemin har påverkat hela omvärlden och så även Oscar Properties. Vi kan dock konstatera att vi trots rådande pandemi lyckats hålla produktionen igång, hålla satta kostnadsramar, förbättra finansieringen och inte minst genomföra de förvärv vi nu gjort. Mot bakgrund av det är det med stor tillförsikt jag ser fram emot det fortsatta arbetet under 2021.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Batljan: "Vi kommer aldrig släppa JM"

Bolag Den 20 juni köpte SBB 20 procent av kapitalet i JM och under hösten har börsjätten fyllt på ännu mer och äger nu 27 procent av aktierna. Det har spekulerats om SBB kan komma att lägga ett bud på hela bolaget men kring det ämnet är Ilija Batljan som väntat fåordig. SSB-vd:n ser i alla fall JM som en långsiktigt investering för sitt snabbväxande bolag, det berättade han bland annat under ett event som Aktiespararna ordnade under tisdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY