Image

Ytterligare ett steg närmare borttagande av byggfelsförsäkringen

Sverige Regeringen anser att det inte längre ska krävas en byggfelsförsäkring för att få påbörja byggandet av ett bostadshus. Anledningen är att försäkringen många gånger blir en kostsam del i en byggprocess utan att för den skull ha avsedd effekt. I en remiss som lämnas till Lagrådet föreslår därför regeringen nu att kravet på byggfelsförsäkring tas bort den 1 juni.


Peabs regionchef för bostadsutveckling Pehr-Olof Olofsson, civil- och bostadsminister Stefan Attefall, kommunalråd Daniel Filipsson och Carl Johan Petterson från Sigillet Fastighets AB.

Sigillet bygger trygghetsboende i Alingsås

Bygg/Arkitektur Sigillet uppför ett trygghetsboende med 24 lägenheter i Alingsås. Bostadsminister Stefan Attefall var med och tog det första spadtaget.
Peab har bygguppdraget.


Skärpta energikrav och slopade kommunala särkrav 2015

Juridik Regeringen har i dag tagit nästa steg mot slopandet av de kommunala särkraven och mot skärpta energikrav.
Förändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2015.

Ny lag om markanvisningar föreslås

Juridik Regeringen vill också införa en ny lag som ger en mer enhetlig hantering av markanvisningar. I dag varierar det här arbetet mycket från kommun till kommun.


Attefall: Bort med kommunala särkrav

Juridik Bostadsminister Stefan Attefall skriver på DN Debatt i dag om kommunala särkrav. Målet är att de ska tas bort under 2015, samtidigt som energikraven i föreskrifterna ska skärpas.


Attefall klar för Lokalmarknadsdagen

Event Bostadsminister Stefan Attefall (KD) är klar för årets upplaga av Lokalmarknadsdagen.


Utredning kan leda till snabbare överklagandeprocesser

Juridik Regeringen har utsett en utredare för att se över hur processen för överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen kan förenklas. Utredningen ska bland annat se över om det bör införas en avgift för att överklaga beslut. Utredare blir Susanne Bagge vid Förvaltningsrätten i Stockholm.


Byggfelsförsäkringen tas bort - ersätts med en ny försäkring

Juridik I går överlämnades betänkandet ”Rätta bygg-felen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar” till civil- och bostadsminister Stefan Attefall av utredaren Björn Hedlund.

Sabo: Ett mycket glädjande besked

Juridik Sabo ser positivt på utredarens förslag. - Ett mycket glädjande besked. Försäkringen har inte lett till några utbetalningar till de allmännyttiga bostadsföretagen, säger Petter Jurdell, enhetschef på bransch- och intresseorganisationen Sabo.


Här är utredarens förslag till en effektivare PBL

Sverige Stefan Attefall har idag tagit emot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) av regeringens utredare Lars Magnusson. Uppdraget har varit tydligt inriktat på att undanröja de hinder för ett ökat bostadsbyggande som kan relateras till regelverket.

BI: Bra förslag som gynnar konkurrensen

Sverige Sveriges Byggindustrier välkomnar utredningens förslag som de menar ger översiktsplanen större tyngd.

Villaägarna: Staten måste tvinga fram detaljplaner

Sverige Villaägarna tycker det är bra att utredningen rensar i regelkrånglet men menar också att det krävs att staten tvingar kommunerna att ta fram detaljplaner.

Fastighetsägarna: Förslagen pekar i rätt riktning

Sverige Valet av antingen detaljplan eller bygglov som ett steg i planprocessen är viktigt för att underlätta byggandet av fler bostäder. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till plangenomförandeutredningen som nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.


Attefall: Vi måste lösa bostadsbristen i våra storstäder

Bostäder Regeringen, med bostadsminister Stefan Attefall (KD) i spetsen, ska tillsätta en kommitté vars uppdraget att bidra till ökat byggande i tillväxtregionerna. Bland annat ska kommittén se över vissa delar av PBL.


Lättare för kommuner att ta ut avgift för gatubyggnad

Juridik Plangenomförandeutredningen har nu lämnat sitt betänkande till bygg- och bostadsminister Stefan Attefall (KD).
Utgångspunkten är ett tydligare regelverk som förenklar planeringsprocesserna.

”Förslagen gynnar byggare”

Juridik Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier tycker att förslagen är ett steg i rätt riktning.


Satsning ska korta handläggningstiderna på länsstyrelserna

Bygg Länsstyrelsernas handläggningstider för överklagandeärenden ska kortas. Regeringen ger nu länsstyrelserna nya tydliga mål för hur lång tid handläggningen får ta och alla länsstyrelser får också mer pengar under 2013 för att klara de nya målen.


Byggprocesserna ska förenklas

Bygg Kraven på detaljplan och bygglov ska nu ses över för att skapa enklare byggprocesser. Regeringen har gett utredaren Lars Magnusson uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält.


”Europas första klimatneutrala hyresfastighet”

Bostäder I slutet av juni invigde bostadsminister Stefan Attefall det som har kallats ”Europas första klimatneutrala hyresfastighet”.


Utredare för försvarsfastigheters framtid utsedd

Sverige Regeringen har givit Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län, uppdraget att utreda hur staten ska hantera försvarsfastigheter i framtiden.
Samtidigt ska Inger Liliequist, idag generaldirektör vid Riksantikvarieämbetet, utreda motsvarande problematik kring kulturfastigheter.
Båda utredningarna ska vara klara 3 december i år.


Hyresrätten ses över i utredning

Sverige Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att analysera marknaden för uthyrning av bostäder. Utredaren ska undersöka vad som kan göras för att befintliga bostäder ska användas mer effektivt och hur villkoren för uthyrning i andra hand ska förbättras. Målet är att genom en bättre uthyrningsmarknad få fram fler bostäder, framför allt i storstadsregionerna.


Regeringen tillsätter byggutredning

Sverige Regeringen vill öka byggandet i Sverige. Ett viktigt sätt är nå målet är att se över det regelverk som omgärdar byggfrågorna och göra reglerna enklare och mer överskådliga. Därför har regeringen nu beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över frågorna som rör plangenomförandeprocessen. Regeringen ger samtidigt ett antal uppdrag till Boverket och Statskontoret för att analysera och förbättra kommunernas tillämpningar av gällande regelverk på området.


Tung kvartett i debatt om marknadshyror

Event På den nya mässan Fastighetsmässa Göteborg 2011 den 7 september möts fyra tungviktare i en debatt om marknadshyror.


Klartecken för Norra Stationsområdet

Stockholm Regeringen avslår de överklaganden som rör detaljplanen för Norra Stationsområdet i Vasastaden i Stockholm. Regeringens beslut innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen för den planerade stadsdelen står fast.


Akelius polisanmäls – kan komma att lägga ner Spar

Juridik Efter bostadsminister Stefan Attefalls angrepp väljer Hyresgästföreningen nu att polisanmäla Akelius Fastigheter.
Roger Akelius säger nu till Fastighetssverige att han kan komma att avsluta Akelius Spar.


Attefall kritisk till Akelius-upplägg

Juridik Bostadsminister Stefan Attefall (KD) är kritisk till Akelius Fastigheters upplägg där personer som sparar hos Akelius Spar får förtur till lägenheterna.
Attefall tycker att upplägget borde prövas rättsligt.