Image

Hamilton

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Fastighet bi­trä­der fas­tig­hets­ä­ga­re un­der he­la livscy­keln för ett fas­tig­hets­in­ne­hav. Från för­värv till ut­veck­ling och ex­plo­a­te­ring av fastigheten, för­hand­ling och kon­trakts­skriv­ning med hy­res­gäs­ter, tvis­ter i dom­stol och hy­res­nämnd, och slut­li­gen, för­sälj­ning av fas­tig­he­ten. Verksamhetsgruppen anlitas av svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la fas­tig­hets­in­ve­ste­ra­re och fas­tig­hets­för­val­ta­re samt av fle­ra sto­ra kom­mer­si­el­la hy­res­gäs­ter med lö­pan­de be­hov av fram­för allt hyres­rätts­lig råd­giv­ning. Gruppens ju­ris­ter bi­trä­der ock­så in­ve­ste­rings­fon­der och and­ra ak­tö­rer på fas­tig­hets­mark­na­den, till ex­em­pel kom­mu­ner, för­säk­rings­bo­lag, banker och andra fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner.

Hamilton företräder och råd­ger kli­en­ter i sam­band med en rad oli­ka upp­drag, där­ibland:
Fastighetstransaktioner
Due di­li­gence av fas­tig­he­ter och fas­tig­hets­bo­lag
Ägarstrukturer för fas­tig­hets­bo­lag
Exploateringsavtal
Utvecklingsprojekt
Bostadspaketeringar
Joint ven­tu­res mel­lan fas­tig­hets­ä­ga­re
Kommersiell hy­res­rätt
Tvister i hy­res­nämnd och dom­stol i fas­tig­hets­rätts­li­ga frå­gor
Entreprenadrätt
Fastighetsförvaltningsavtal

Juristerna i verk­sam­hets­grup­pen har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att bi­trä­da kli­en­ter i kom­plexa fas­tig­hets­trans­ak­tio­ner. Verksamhetsgruppens ju­ris­ter sam­ar­be­tar regelbun­det med fir­mans öv­ri­ga verk­sam­hets­grup­per.

Verksamhetsgruppen har eta­ble­ra­de kon­tak­ter med le­dan­de skat­te­rätts­li­ga råd­gi­va­re och and­ra råd­gi­va­re in­om fas­tig­hets­bran­schen, ex­em­pel­vis vär­de­rings­fir­mor och tek­nis­ka kon­sul­ter, vil­ket gör att Hamilton till­sam­mans med des­sa råd­gi­va­re kan bi­trä­da kli­en­ter­na i kom­plexa och grän­sö­ver­skri­dan­de ären­den och trans­ak­tio­ner.

Skrivet om Hamilton

SPG köper i Strömstad

Transaktioner Scandinavian Property Group köper en 12 900 kvadratmeter byggrätt i Strömstad av VGL Utveckling.


Galjaden säljer två fastigheter

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB säljer fastigheterna Vevstaken 10 i Kristianstad och Solkraften 15 i Tyresö till Kvalitena.


Hamilton förstärker teamet ytterligare

Karriär Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners.


Hamilton och Ashurst Stockholm går ihop

Bolag Hamilton förstärks av hela teamet från Ashurst Stockholm. Hamilton kommer efter transaktionen bestå av cirka 80 jurister och 110 medarbetare.

Hamilton förstärker teamet ytterligare

Karriär Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners.


KontaktUppgifter

Hamilton

Adress
Hamngatan 27 Stockholm

KONTAKT

Nicklas Hansen
08-50550100

nicklas.hansen@hamilton.se

Branschkategorier