Image
Quartiers Properties vd Marcus Johansson Prakt.
Quartiers Properties vd Marcus Johansson Prakt. Bild: Quartiers Properties

Quartiers kvartal starkt påverkat av pandemin

Bolag När Quartiers Properties för första gången publicerar en kvartalsrapport är det dystra siffror som en effekt av pandemin – men vd:n Marcus Johansson Prakt blickar optimistiskt framåt och förutser ett betydligt bättre andra kvartal.
Publicerad den 6 Maj 2021

Perioden i sammandrag:
Nettoomsättningen uppgick till 10 614 (25 644) TSEK. Minskningen av omsättningen avser såväl operatörsdrift som avyttring av fastigheter. Nedgången ska ses mot bakgrund av att bolagets hotell- och restaurangverksamhet Boho Club var helt stängd under två månader på grund av omfattande restriktioner som följd av Covid-19. Sedan den 25 mars är anläggningen återigen öppen. Omsättningen från avyttring av fastigheter uppgick till 6 457 och avsåg två lägenhetsförsäljningar.
Rörelseresultatet uppgick till -8 539 (-10 908) TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 186 (-7 759) TSEK. Förbättringen av rörelseresultatet har åstadkommits genom kostnadsbesparingar och lägre personalkostnader genom stöd för tillfällig uppsägning. Resultatet har dock påverkats kraftigt negativt av Covid-19 eftersom bolagets intäkter ett normalår hade varit avsevärt högre, vilket sedermera också förbättrat resultatet.
Finansnetto uppgick till -7 788 (-2 794) TSEK. Det försämrade finansnettot kan främst hänföras till den refinansiering som genomfördes i juli 2020 samt valutakursdifferenser. Den finansiering som bolaget upptog i juli 2020, och som påverkar resultatet negativt, var en konsekvens av Covid-19. Innan pandemins utbrott var bolaget i förhandlingar med flera aktörer, däribland Banco Sabadell, för en långsiktig lånefinansiering till en låg bankränta. Bolaget arbetar för närvarande med att på olika sätt sänka bolagets kapitalkostnader.
Resultat efter skatt uppgick till -15 599 (-11 560) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,17) SEK.
Eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till 266 905 (336 469) TSEK.
Bolagets substansvärde per den 31 mars 2021 uppgick till 304 155 (335 848) TSEK motsvarande 5,88 (6,93) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under första kvartalet
Första kvartalet har präglats av restriktioner som följd av Covid-19 vilket haft en betydande effekt på bolagets intäkter och resultat.

Övriga händelser efter periodens utgång
Boho Club har noterat en snabb återhämtning med tillfredställande försäljning på såväl hotell som restaurang.

Vd:n Marcus Johansson Prakt:
Detta är första gången som vi publicerar en kvartalsrapport, eftersom vi tidigare endast har producerat rapporter halvårsvis. Tajmningen för denna ändring till kvartalsredovisning faller väl in eftersom vi väntar oss en stor skillnad försäljningsmässigt mellan det första kvartalet och det andra kvartalet, där vi befinner oss nu. De första tre månaderna har tydligt påverkats av restriktioner och nedstängning till följd av Covid-19, samt en normalt svag säsong för turism och fastighetsköp i Marbella. Boho Club var exempelvis stängt större delen av kvartalet, från 27 januari till 25 mars. Sedan vi öppnade igen har vi känt av en mycket stark efterfrågan och kan med glädje notera tillfredställande försäljning under inledningen av andra kvartalet. Detta trots att den spanska marknaden varit begränsad på grund av inhemska reserestriktioner, samt att efterfrågan från en av våra största marknader, Storbritannien, nästan helt och hållet uteblivit. Vi har under nästan hela pandemin hållit verksamheten mer eller mindre öppen och pressat kostnader med fortsatt god servicenivå. När vi nu öppnar upp igen gör vi det således mer förbereda än någonsin och med den bästa utbildning i ryggen en ledningsgrupp kan få för hur man driver försäljning på ett kreativt och kostnadseffektivt sätt.

Även om vi är långt ifrån helt normala nivåer väntas stora delar av de nuvarande restriktionerna att gradvis släppas under maj, vilket i sin tur bedöms bidra till en generellt ökad efterfrågan genomgående i vår verksamhet. Den som gillar trender kan därför förhoppningsvis notera en starkt positiv sådan när vi den 16 juli publicerar rapporten för det som ser ut att bli ett andra kvartal signerat återhämtning.

Vår inriktning mot premiumsegmentet ser ut att gynna oss i den pågående återhämtningsfasen. Vår målgrupp, såväl för Boho Club som för att köpa lägenheter, villor och tomter, har i många fall sett sina förmögenheter växa under de senaste tolv månaderna. Såväl aktiemarknader som fastighetsmarknader i många länder där våra kunder befinner sig har stigit kraftigt det senaste året påhejat av en expansion av penning- och finanspolitik av sällan skådat slag. Vi ser ut att gynnas av denna trend på flera sätt.

Först och främst innebär det att våra kunder har haft möjlighet att samla på sig en större reskassa som de nu kommer att spendera på resor, hotellboende och restaurang. Dessutom påverkar det faktum att tillgångspriser på många av våra kunders hemmamarknader stigit kraftigt i form av inte minst fastighetspriser. Det påverkar viljan att spendera mer pengar på resande och hotellboende vilket gynnar oss. Slutligen ger det också ett ökat låneutrymme och möjlighet att refinansiera primärbostaden för att frigöra pengar för att kunna köpa en semesterbostad i Costa del Sol.

Utöver den känsla av återhämtning som jag har förmedlat ovan vill jag även passa på att berätta om det arbete som sker med den nya generalplanen i Marbella, och som bedöms kunna få en oerhört positiv effekt på Boho Club och de närliggande fastigheter som vi äger i området. Vi har under kvartalet inlett ett samarbete med HCP arkitektbyrå i Malaga, en av regionens mest erfarna och välrenommerade arkitektfirmor. Tillsammans har vi tagit fram skisser där vi analyserat den stora potentialen i projektet och hur vi stärker det framgångsrika koncept som vi skapat på Boho Club när vi mångdubblar antalet kvadratmeter byggrätt med fler restauranger, hotellrum, allmänutrymmen, kommersiella ytor och sportanläggningar. Resultaten är slående positiva och potentialen som fastigheten besitter inom ramen för hur vi vill utveckla Boho Club på Marbellas mest exklusiva gata för hotell och restaurang, är helt unik. I början av 2020 presenterade kommunen en tidplan som innebar att den nya generalplanen ska vara färdigställd och godkänd i mitten av 2023. Den första delen av processen höll tidsplanen och en visionsplan publicerades sommaren 2020. Nästa steg är ett initialt godkännande av planen som bedöms publicerades under andra halvan av 2021. Den bedöms bekräfta att vi får tillbaka de kvadratmeter byggrätter som vi hade rätt till i en tidigare godkänd men upphävd generalplan för Marbella kommun, och som vårt affärscase för utvecklingen av området bygger på.

Sist men inte minst vill jag passa på att lyfta fram det teamarbete som hela koncernen bidragit med. Vi har utvecklats som bolag på många olika sätt och trots att vi har genomgått den tuffaste perioden någonsin i bolagets historia har alla bidragit, ställt upp och varit förstående även i de fall många tyvärr tvingats avsluta sin anställning eller gå på permittering. Även om pandemiåret varit kostsamt på många sätt är vi idag starkare som bolag än någonsin tidigare, vilket vi nu ser fram emot att visa när efterfrågan åter gör sig kännbar i Marbella.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Cibus tillväxtplaner efter nya storköpet

Bolag Cibus fortsätter göra stora portföljförvärv. Efter att ha köpt 72 fastigheter i Finland från Sagax berättar vd:n Sverker Källgården om tillväxtstrategin, den nya storägaren, planerna för andra halvåret 2021 och om expansionsmöjligheter till Norge och Danmark.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY