Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar storköper av SBB – föreslår flera åtgärder för att kapitalisera

Bolag Oscar Properties förvärvar fastigheter för 1,4 miljarder kronor från SBB, föreslår företrädesemission av stamaktier om 325 miljoner kronor och utbyteserbjudande till preferensaktieägarna.
Publicerad den 13 Oktober 2020

Oscar Properties har ingått ett avtal, villkorat av finansiering, med SBB om att förvärva en fastighetsportfölj för 1,4 miljarder kronor.

Oscar Properties kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en företrädesemission om 325 miljoner kronor som är säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare och ett externt garantikonsortium.

Oscar Engelbert, via Parkgate AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel om cirka 49 miljoner kronor och därutöver garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor.

Därutöver föreslås den extra bolagsstämman besluta om ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta in dessa till nyemitterade stamaktier.

Som en del av finansieringen av förvärvet avser bolaget att, via dotterbolag, ta upp bankfinansiering samt emittera ett seniort säkerställt obligationslån. Bolaget och dess rådgivare har, efter sedvanlig undersökning av förutsättningarna för ett sådant obligationslån, förankrat emissionen med ett antal institutionella investerare. Bolaget avser att genomföra obligationsemissionen i närtid.

I samband med förvärvet, för att uppnå en långsiktigt hållbar finansieringssituation, har Bolaget idag initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån. Sammanfattningsvis innebär villkorsändringarna att obligationslånet förlängs från september 2021 till september 2023 samt att kupongräntan sänks från Stibor 3 månader plus 8,0 procent till Stibor 3 månader plus 5,5 procent. Vissa större obligationsinnehavare, som tillsammans röstar för cirka 29 procent av obligationerna, har ställt sig positiva till att rösta för den föreslagna villkorsändringen.

Vd Oscar Engelbert kommenterar:
– Bolaget och jag själv har gått igenom en väldigt turbulent tid där jag kan konstatera att vi fattat en mängd beslut med syfte att förbättra situationen men dessa har inte räckt för att till fullo stabilisera bolagets finansiella ställning. Med dagens affär skapar vi en stabil plattform för framtiden så att vi kan blicka framåt och fortsätta utveckla de bästa och finaste bostäderna i Sverige. Sedan bostadsmarknaden vände nedåt under andra halvan av 2017 med förändrade marknadsförutsättningar, har vi fokuserat på att minska skuldsättningen och anpassa organisationen. Bland annat har vi avvecklat byggbolaget Allegro, genomfört kraftiga kostnadsbesparingar och minskat organisationens storlek.

– Vi är glada över möjligheten att förvärva en väldiversifierad förvaltningsportfölj i södra Sverige med bra hyresgäster och ett garanterat kassaflöde som långsiktigt kommer att stödja kärnverksamheten och samtidigt utgöra en stabil bas för kompletterande förvärv. Genom förvärvet från SBB, tillsammans med den tillhörande kapitaliseringen av bolaget, skapar vi nu en solid finansiell ställning utan att vara beroende av fluktuerande kassaflöden från utvecklingsverksamheten. Vi har i samband med förvärvet identifierat cirka 82 000 kvadratmeter byggrätter i portföljen inom ramen för befintliga detaljplaner, varav en stor andel kommer att vara aktuella för bostadsutveckling. Vi ska bygga och sälja bostadsrätter runt om i Sverige. Det som ska särskilja oss är att vi ska bygga till ett pris som många kan ha råd med samtidigt som vi ska bygga med hög kvalitet, hållbart och med en genomtänkt design som ofta överraskar.

Oscar Properties förväntas uppnå ett positivt kassaflöde utan att vara beroende av fluktuerande kassaflöden från utvecklingsverksamheten.
Vidare avser bolaget framöver att kombinera fastighetsförvaltning med värdeskapande utveckling. Framtida utvecklingsprojekt kommer i huvudsak att genomföras i JV-strukturer med finansiellt starka partners, vilket ger Oscar Properties möjlighet att i större utsträckning fokusera på sin kärnkompetens; design, marknadsföring och försäljning. Byggrisken kommer att minimeras genom entreprenadkontrakt med stabila och erfarna leverantörer.

FAKTA/Oscar Properties förvärv:
• 37 fastigheter med en uthyrningsbar area om 133 231 kvadratmeter
• Fastighetsvärde om cirka 1 400 miljoner kronor
• Cirka 70 procent av fastigheterna i termer av fastighetsvärde är belägna i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Höganäs och Motala
• Den uthyrningsbara arean består i huvudsak av kontor, handel, lätt industri och lager, hotell samt bostäder
• De tre största hyresgästerna i termer av hyresintäkter är Ericsson, Arbetsförmedlingen och Region Dalarna
• Hyresvärde om 126,9 miljoner kronor och ett driftnetto om 81,8 miljoner kronor per år
• Bolaget har i fastighetsportföljen identifierat byggrätter om cirka 82 000 kvadratmeter inom befintliga detaljplaner
• Bolaget avser att finansiera förvärvet genom en kombination av lån och eget kapital

FAKTA/ Företrädesemissionen i korthet
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2020 beslutar om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare. Föreslagen avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt i företrädesemissionen är den 27 november 2020. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som stamaktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje innehavd stamaktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie.
Teckningskursen är fastställd till 0,19 kronor per ny stamaktie, vilket förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att bolaget tillförs cirka 325 miljoner kronor i emissionslikvid före transaktionskostnader.
Oscar Engelbert, via bolaget Parkgate AB ("Parkgate"), har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen om cirka 49 miljoner kronor. Därutöver har Parkgate åtagit sig att garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor. Utöver det har Oscar Properties erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 131 miljoner kronor. Totalt motsvarar tecknings- och garantiåtagandena cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen är villkorad av att minst 50 procent av utestående preferensaktier och preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i utbyteserbjudandet. Styrelsen kan dock besluta att genomföra företrädesemissionen även vid en lägre anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 30 november 2020 till och med den 14 december 2020. Styrelsen kan komma att förlänga teckningsperioden.
En fullständig beskrivning av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras senast den 13 november 2020.
För fullständiga villkor för Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras med anledning härav.

FAKTA/ Utbyteserbjudandet i korthet
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2020 beslutar om Utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet är utformat som ett återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B på villkor att det belopp till vilket preferensaktier och preferensaktier av serie B återköps i sin helhet utnyttjas som betalning vid teckning av stamaktier i en nyemission. Härigenom erbjuds innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B att byta samtliga sina preferensaktier och preferensaktier av serie B till nyemitterade stamaktier. De nyemitterade stamaktierna kommer inte att berättiga till teckningsrätter i Företrädesemissionen.
I syfte att möjliggöra Utbyteserbjudandet föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande och därtill hörande nyemission av stamaktier riktad till innehavare av preferensaktielikvid.
Styrelsen föreslår att varje preferensaktie och preferensaktie av serie B som anmäls i Utbyteserbjudandet ska erhålla motsvarande värde i stamaktier. Värdet, tillika återköpspriset, per preferensaktie och preferensaktie av serie B är satt till 25 respektive 120 kronor. Antalet stamaktier som kan emitteras i Utbyteserbjudandet är begränsat till 10 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen är genomförda givet full anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet och fullteckning av Företrädesemissionen. Slutliga villkor i Utbyteserbjudandet och därmed hur många stamaktier varje preferensaktie och preferensaktie av serie B berättigar till kommer att offentliggöras senast den 13 november 2020.
Anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet förväntas löpa från och med den 20 november 2020 till och med den 27 november 2020. Styrelsen kan komma att förlänga anmälningsperioden.
Utbyteserbjudandet är villkorat av att såväl preferensaktier som preferensaktier av serie B motsvarande minst 50 procent av samtliga utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan dock besluta att genomföra Utbyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Newsec står inför en spännande utmaning"

Bolag Newsec gör en nysatsning för att växa i Europa. Till satsningen rekryteras Patrik Attemark som ny vd. Han berättar för Fastighetssverige vad som lockade honom till Newsec, vad han hoppas bidra med i rollen och om tillväxtambitionerna i både Europa och Sverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY