Image

Markanvisning klar för Läroverksvallen

Bygg/Arkitektur Markanvisningen betyder att AB Tunabyggen och SHH Bostad under en viss tid får förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga på området som markanvisningen avser vid Läroverksvallen i centrala Borlänge.
Publicerad den 8 Juni 2018

Nio aktörer har totalt lämnat in förslag. Förslagen har utvärderats av en jury utifrån förslagens gestaltning, samspel med omkringliggande bebyggelse, hållbarhet, utemiljö, ljudklass inomhus samt parkeringsläsningar. Juryn har bestått av sektorchef för samhällsbyggnadssektorn, plan- och markchef, planarkitekt, mark- och exploateringsingenjör samt bygglovshandläggare.

Utvärderingsgruppen bedömer att Tunabyggen och SHH tilldelas markanvisning, Tunabyggen på områdets västra del och SHH på områdets östra del. Aktörer ska tillsammans skapa en variation för upplåtelseform, lägenhetsstorlekar och våningsantal. Marken har tilldelats parterna utifrån att den föreslagna bebyggelsen på ett bra sätt ska samspela med befintlig bebyggelse.

Tunabyggens förslag är flerfamiljshus i en till fem våningar byggs i den västra delen mot parken, Hagagymnasiet och Röda vägen. Den högre bebyggelsen fungerar även som barriär för bullret och skapar en länk från Hagagymnasiets byggnadsvolymer och flerfamiljshuset. Förslaget visar på stor variationsrikedom när det gäller både höjd och färgsättning och aspekter för ljuddämpning.

SHH Bostads tvåvåningshus byggs närmast villabebyggelsen för att skapa en länk mellan villabebyggelsen söder och norr om Röda vägen med gemensam gård och parkering. Varje volym består av två lägenheter. De växelvis tvärställda husen skapar även ett intressant och omväxlande gaturum och innebär en kontrast mot det befintliga drygt 60 meter långa flerbostadshuset i fyra våningar. Lägenheterna är genomgående, där hälften av boningsrummen är förlagda mot ljuddämpad sida. Byggnationen är även i trä, vilket kommunen ser positivt på.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY