Image
Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.
Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine. Bild: Eastnine

Eastnine ökar förvaltningsresultatet med 175 procent

Bolag Eastnine visar starka siffror och ökar hyresintäkter, förvaltningsresultat och resultat efter skatt under första halvåret 2019.
Publicerad den 18 Juli 2019

Delåret 1 januari – 30 juni 2019

# Hyresintäkterna ökade med 41 procent till 6 046 TEUR (4 275) på grund av större fastighetsbestånd. För identiskt fastighetsbestånd minskade hyresintäkterna med 15 procent på grund av lägre uthyrningsgrad.
# Driftnettot ökade med 56 procent till 5 401 TEUR (3 465).
# Förvaltningsresultatet ökade med 175 procent till 2 420 TEUR (879).
# Orealiserade värdeförändringar uppgick till 7 305 TEUR (-1 756), varav 3 483 TEUR (945) hänförs till direktägda fastigheter, -1 396 TEUR (-506) till räntederivat och 5 219 TEUR (2 196) till investeringar.
# Realiserade värdeförändringar och utdelningar uppgick till 1 617 TEUR (2 449).
# Periodens resultat uppgick till 10 621 TEUR (1 264), motsvarande 0,50 EUR (0,06) per aktie.
# Soliditeten uppgick till 71 procent (76) och belåningsgraden till 43 procent (43).

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

# Ordinarie bolagsstämma beslutade om utdelning om 2,30 kronor per aktie att fördelas på två tillfällen. Första utdelningen om 1,15 kronor per aktie utbetalades 22 maj 2019 och avstämningsdag för den andra utdelningen om 1,15 kronor per aktie är den 18 november 2019.
# I maj tillträdde Britt-Marie Nyman som ny CFO och vice vd samt Natalija Monkeviciene som Head of Business Development.
# Nettouthyrningen under kvartalet är positiv, med ett överskott på 1 365 TEUR mätt som hyresintäkt på årsbasis.
# Nyuthyrningen sker till högre genomsnittliga hyresnivåer än vad som gällde för beståndet under första kvartalet samt till betydligt högre nivåer än för de stora hyresgäster som avflyttat under de senaste nio månaderna; 15,1 EUR per kvm jämfört med 14,8 respektive 13,6 EUR per kvm.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY