Image
Per Johansson, vd för Brinova.
Per Johansson, vd för Brinova. Bild: Brinova

Brinova köper och säljer i Skåne

Transaktioner Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Skurup och säljer fastighet i Hörby
Publicerad den 26 Mars 2020

Fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1 tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 150 miljoner kronor och sker genom förvärv av aktierna i ett bolag som äger fastigheterna. Fastigheterna, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 4 872 kvadratmeter, är belägna centralt i Skurup, nära tågstationen, och innefattar 65 bostadslägenheter. Beräknade hyresintäkter uppgår till 7,8 miljoner kronor och tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2021.
– Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter. Brinova breddar sin närvaro till orter där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning, säger Brinovas vd Per Johansson

Fastigheten Hörby Dybeck 4 har en uthyrningsbar yta om 2 400 kvadratmeter kontor. Fastigheten säljs då den är belägen för långt från Brinovas enhetskontor och är en kommersiell fastighet. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 22,1 miljoner kronor och sker genom försäljning av aktierna i ett bolag som äger fastigheten. Frånträde av fastigheten sker i slutet av det andra kvartalet 2020.

Förvärvsavtalet:
Bolaget ska förvärva aktierna i Er-Ho Invest 1 AB, och indirekt fastigheterna Skurup Passaren 1 och Pennan 1, för en preliminär köpeskilling om 36,9 Mkr. Den preliminära köpeskillingen har beräknats utifrån ett överenskommet fastighetsvärde om 150 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 113,1 miljoner kronor, finansieras genom nyupptagna banklån, säljarreverser om 30 miljoner kronor och eget kapital.
Avsikten är att skulden enligt säljarreverserna ska kvittas mot nyemitterade B-aktier i Brinova i samband med tillträdet. Förvärvet är därför villkorat av att styrelsen i Brinova erhåller ett bemyndigande från bolagsstämman som möjliggör för styrelsen att besluta om en sådan emission av aktier. Teckningskursen per aktie ska fastställas till aktiens volymvägda genomsnittskurs under tio handelsdagar närmast före tillträdesdagen.
Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.
Säljare är ett dotterbolag till Er-Ho Förvaltning AB. Er-Ho Förvaltning AB kontrollerar 11,8 procent av aktierna och 12,3 procent av rösterna i Brinova.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nya heta aktörer till Vasakronan i Göteborg

Uthyrning Följer upp uthyrning till Uniqlo med två nya väletablerade retailers i Kompassen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY