Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg: Värdena ner tre procent

Bolag Atrium Ljungberg skriver i sin Q1-rapport ner värdet på sina handelsfastigheter med nästan 1,5 miljarder kronor. Bolaget lämnar ingen prognos för helåret 2020. Atrium Ljungberg menar att värdet på kontorsfastigheter är ungefär oförändrat sedan årsskiftet, medan värdena för handelsfastigheter har sjunkit.
Publicerad den 16 April 2020

Atrium Ljungbergs Q1-siffror:
Nettoomsättningen ökade till 733 mkr (665) varav hyresintäkter ökade till 648 mkr (633).
Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 435 mkr (427), en ökning med 2,0 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar och omförhandlingar i kontorsfastigheter samt minskade fastighetskostnader på grund av en mild vinter.
Resultat före värdeförändringar ökade till 311 mkr (306).
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till –1 486 mkr (148). Värdeförändringen förklaras främst av sänkta marknadsvärden för handelsfastigheter kopplat till ökad osäkerhet och risk för försämrade kassaflöden. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till –236 mkr (–160) till följd av lägre marknadsräntor.

Periodens resultat uppgick till –1 134 mkr (220). Minskningen förklaras främst av negativa värdeförändringar på fastigheter.

Nettouthyrningen uppgick till 2 mkr (–8) varav 14 mkr (4) avsåg projektfastigheter.
Ingen prognos lämnas för 2020. Den tidigare prognosen som lämnades i bokslutskommunikén 2019 för resultat före värdeförändringar uppgick till 1200 mkr. Efter den prognosen har Farsta Centrum sålts. Till det kommer att coronapandemins effekter är svårbedömda både avseende hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och påverkan på Atrium Ljungberg av eventuella konkurser och framförallt avseende under hur lång tid coronapandemin kommer pågå.

Vd Annica Ånäs:

– Det är svårt att ta till sig att det bara är några veckor sedan Coronakrisen tog fart. När vi människor beordras stanna hemma, inte resa och inte träffa varandra ger det snabbt en negativ effekt på stora delar av näringslivet. Minskad efterfrågan har lett till ett stort antal varsel. Kapitalmarknaden har också reagerat i form av ökande marginaler på både obligationer och företagscert.

– Allt sammantaget påverkar detta vår affär i det kortsiktiga perspektivet. Det längre perspektivet är svårt att sia om, ingen vet hur långvarig denna pandemi blir eller hur lång och djup lågkonjunktur vi kommer att hamna i.

– I Coronapandemins spår har vi framförallt påverkats av att besöksantalet gått ner på våra handelsplatser. Av våra hyresintäkter består cirka 30 procent av sällanköp (kläder, skor m.m.) samt restauranger och kaféer. Dessa verksamheter har tappat upp till 70 procent av sin omsättning. Dagligvaror och apotek har tvärtom ökat sin omsättning. Även om en liten del, endast en procent, av våra hyresintäkter är relaterade till ett omsättningsutfall så kommer vi att påverkas av att hyresgäster inte har möjlighet att betala sina hyreskostnader. Vi ser också ett ökat antal rekonstruktioner och konkurser inom handelssegmentet. Regeringen har levererat flera stödpaket till näringslivet, däribland ett förslag om att lämna ett hyresstöd till fastighetsbolag som ger drabbade hyresgäster hyreslättnader under andra kvartalet. Förslaget innebär att om hyresvärden halverar hyran kommer staten, i efterskott via Länsstyrelsen, att ge ett stöd om hälften av den hyresnedsättningen. Det kvarstår dock många oklarheter kring vilka hyresgäster som kommer omfattas av stödet som dessutom måste godkännas av EU-kommissionen.

– Skulle Atrium Ljungberg teoretiskt ge en hyreslättnad om 50 procent för samtliga sällanköp-, kafé- och restaurangverksamheter och erhålla ett statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad intäkt om 45 miljoner kronor för andra kvartalet.

– Vi kommer att göra en individuell bedömning för varje hyresgäst om en hyreslättnad behövs. Bedömningen baseras på den specifika hyresgästens behov och förutsättningar.

– Kontrakterad årshyra för våra kontor uppgår till 50 procent av vår totala portfölj. I dagsläget ser vi en stabilitet bland huvuddelen av våra hyresgäster även om några branscher påverkas av krisen. Framförallt är det verksamheter inom evenemang och konferens men också vissa konsultföretag som påverkas av en minskad efterfrågan.

– Transaktionsmarknaden gick väldigt starkt under årets två första månader med nya rekord i priser per kvadratmeter på kontor. Marknaden vände dock snabbt i början av mars. Totalt sett bedöms effekten som oförändrad jämfört med årsskiftet för kontor. För handelsfastigheterna bör det ha skett en prisjustering givet den situation som råder för våra handelshyresgäster vilket, åtminstone på kort sikt, kommer att påverka driftnettot. Vi har även justerat upp avkastningskravet något. Totalt sett har vi därmed gjort en nedskrivning av vårt fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor, eller cirka tre procent av det totala värdet.

– Ingen prognos lämnas för 2020. Den tidigare prognosen som lämnades i bokslutskommunikén 2019 för resultat före värdeförändringar uppgick till 1200 mkr. Efter den prognosen har Farsta Centrum sålts. Till det kommer att Coronapandemins effekter är svårbedömda både avseende hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och på-verkan på Atrium Ljungberg av eventuella konkurser och framförallt avseende under hur lång tid Coronapandemin kommer pågå. I ett sådant här läge är det självklart att vi ser över bolagets kostnader. De senaste veckorna har jag liksom många andra arbetat hemifrån i ganska stor omfattning. Rent tekniskt fungerar det utmärkt men vi är många som längtar tillbaka till alla kollegor som bidrar till energi i vardagen. För mig och säkert för många andra, har det blivit väldigt tydligt hur stor betydelse kontoret har.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Newsec står inför en spännande utmaning"

Bolag Newsec gör en nysatsning för att växa i Europa. Till satsningen rekryteras Patrik Attemark som ny vd. Han berättar för Fastighetssverige vad som lockade honom till Newsec, vad han hoppas bidra med i rollen och om tillväxtambitionerna i både Europa och Sverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY