Image
Karlstads stadskärna är riksintresse för kulturmiljövården.
Karlstads stadskärna är riksintresse för kulturmiljövården. Bild: Johan Aspfors

Tydligare riksintressen underlättar bostadsbyggande

Bygg/Arkitektur Riksantikvarieämbetet har genomfört en större översyn av riksintresseanspråk för kulturmiljövården, som kan underlätta för bostadsbyggande framöver. Tydligare beskrivningar av riksintressena ska underlätta för fysisk planering och ny- och ombyggnation av bostäder.
Publicerad den 25 Januari 2023

Tydliga riksintresseanspråk, där det syns i beskrivningarna vilka kulturhistoriska värden som behöver tas om hand, gör det enklare att planera för byggande utifrån ett specifikt riksintresseanspråks förutsättningar. Valet av lokalisering för byggnader och hur de utformas med hänsyn till den omgivande kulturmiljön är viktigt, så att de kulturhistoriska värdena inte skadas.

– Det går oftast att bygga bostäder i riksintresseanspråk för kulturmiljövården på ett hållbart sätt. Resultatet kan bli attraktiva och varierade boendemiljöer, som samtidigt bidrar till klimatbesparingar och cirkulär ekonomi, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Riksantikvarieämbetet betonar att det viktiga inte är att anspråk avstås, utan att de utgör aktuella och relevanta underlag för den fysiska planeringen. Anspråken ska vara uppdaterade till innehåll och urval, och är en resurs när förändringar i landskapet planeras.

Om ett riksintresseanspråk avstås kvarstår ofta det formella skyddet för olika objekt i miljön genom annan lagstiftning. Byggnader, fornlämningar och andra objekt i riksintresseområden omfattas i hög grad av skydd som kulturmiljölagen och plan- och bygglagen ger. Det betyder att avståenden ofta inte frigör mer mark för planering och byggande än vad som redan är fallet. Däremot kan helhetssynen på förvaltningen av landskapet försvagas.

Översynen ingår i ett regeringsuppdrag som Riksantikvarieämbetet nyligen redovisat. Länsstyrelserna identifierade i ett tidigare regeringsuppdrag riksintresseanspråk som har ett prioriterat behov av översyn av aktualitet eller utbredning. Bakgrunden var att det kunde finnas en möjlig konflikt med bostadsbyggande.

Riksantikvarieämbetet har granskat de cirka 350 riksintressen som länsstyrelserna identifierade och bedömt om de uppfyller de nya kriterierna för riksintresseanspråk för kulturmiljövården. Resultatet är att 11 anspråk avstås, 71 anspråk revideras och cirka 270 anspråk kan finnas kvar i befintligt skick. Totalt sett finns cirka 1 480 riksintresseanspråk för kulturmiljövården i Sverige.

Revideringarna innebär att riksintressenas beskrivningar uppdateras, till exempel att motiveringen till varför området är av riksintresse renodlas, eller att utbredningen området har i landskapet justeras.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige