Image

Tobins pengar snart slut – genomför ny emission

Ekonomi/Finansiering Tobin bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018. Nu föreslås en ny nyemission.
Publicerad den 8 Juni 2018

Bolagets bedömning är att rörelseresultatet är otillräckligt för att finansiera verksamheten de kommande tolv månaderna. Rörelsekapitalunderskottet sammanhänger huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som ännu inte tillträtts, produktionskostnader för tillträdda projekt i pågående produktion samt en eventuell skyldighet att i förtid lösa in Bolagets obligationslån med anledning av ägarförändring i bolaget. Tobin beräknar att underskottet uppgår till cirka 568 MSEK, varav cirka 229 MSEK är hänförligt till framtida projekttillträden och cirka 339 MSEK är hänförligt till produktionskostnader för projekt i pågående produktion. Tobin gör bedömningen att få obligationsinnehavare kommer nyttja rätten till förtida inlösen av bolagets obligationer. Mot bakgrund av detta gör Tobin bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018.

Nu föreslås en nyemission med företrädesrätt: För varje ägd stamaktie får man teckna en ny för 11 kronor per aktie.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 225 MSEK före emissionskostnader.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 222 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 3 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Huvudägaren Klövern har förbundit sig att teckna sin andel, 62 procent av emissionen. Klövern garanterar därutöver även resterande delar av emissionen.
Teckningsperioden inleds i dag och offentliggörandet av utfallet beräknas till den 28 juni.

Tobin avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunderskottet med befintliga likvida medel, emissionslikviden från företrädesemissionen, genom att söka ytterligare bankfinansiering samt genom slutlikvid från redan genomförda försäljningar av Gladan 6 och 7. Bolaget för förhandlingar med banker om att erhålla ett byggkreditiv samt ett fastighetslån upp till cirka 362 MSEK respektive 151 MSEK för projekt i pågående produktion.
Efter genomförande av ovanstående gör Tobin bedömningen att bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten den kommande tolvmånadersperioden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige