Image

Tobins mål kommer inte att nås

Bolag Det avvaktande marknadsläget gör att Tobin Properties inte kommer vara i närheten av att nå sitt mål om försäljningsvolym om 2 miljarder kronor och 500 byggstartade bostäder under 2017. Fokus ligger nu mer på färdigställande än projektstarter. Ett Uppsalaprojekt med planerad byggstart under Q4 skjuts upp – istället ska fastigheterna förvaltas och hyras ut.
Publicerad den 28 November 2017
Erik Karlin. Bild: Tobin Properties
Erik Karlin.

Q3-siffrorna:
Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 90 MSEK (331) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
Rörelseresultatet uppgick till 8,0 MSEK (48,6).
Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (50,2).
Resultatet per aktie uppgick till 0,17 SEK (5,46).
Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 22 (19).
Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 417 (330).

Niomånadersperioden:
Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 1 154 MSEK (784) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
Rörelseresultatet ökade till 53,7 MSEK (38,5).
Resultatet efter skatt ökade till 42,4 MSEK (39,5).
Resultatet per aktie uppgick till 3,99 SEK (3,41).
Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 249 (88).
Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 268 (0).
Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 417 (330).

Vd Erik Karlin:
- Tobin Properties utveckling under det tredje kvartalet präglas av det avvaktande marknadsläget för nyproducerade bostäder i Stockholm, vilket vi aviserade redan i början av oktober. Vår syn på efterfrågan har inte förändrats därefter. Ett större utbud av lägenheter är en förklaring till en försiktigare marknad. Tobin är endast marginellt närvarande i de stora utvecklingsområden i Stockholms förorter där utbudet av nyproducerade bostadslägenheter är som störst, medan vårt fokus hela tiden har varit gränsen till innerstaden.

- Samtidigt bedömer vi att det är mycket psykologi i marknaden just nu. Makrosituationen, med låg arbetslöshet, låga räntor under lång tid (räntan på ett tioårigt bostadslån är 3 procent) samt en god ekonomisk utveckling i Stockholmsområdet, talar fortfarande för en långsiktigt god marknad. Att mycket få bostadsprojekt påbörjas just nu kommer bli tydligt om 24 månader när få nya lägenheter färdigställs. Denna ”start-stopp”-cykel är oharmonisk att vara verksam i, men vi som har varit med ett tag känner åtminstone igen oss.

- Som vi kommenterade i oktober sålde vi 22 lägenheter på bindande avtal under det tredje kvartalet, vilket var en viss ökning jämfört med samma period förra året. Försäljningsvärdet sjönk dock något då de lägenheter som sålts var mindre till ytan. Därutöver hade vi under kvartalet ingen inplanerad säljstart. Vi har under kvartalet också slutfört, och därmed fasat ut, fyra projekt ur projektportföljen vilket av naturliga skäl reducerat nyckeltalet andel sålda lägenheter i pågående produktion.

- Resultatet landade på 2,2 MSEK, och påverkades negativt av en kostnadsökning i samma projekt som även belastade resultatet för första kvartalet 2017. Detta projekt är nu färdigställt och inflyttat. Kvartalet påverkades även av säsongseffekt med lägre produktionstakt under juli månad.

- I det avvaktande marknadsläget har vi valt att agera snabbt för att vara väl positionerade om en mer avmattad efterfrågan skulle bestå. Efter kvartalets utgång beslutade vi att inte tillträda projektet Fjärdingen i Uppsala. Säljaren, Region Uppsala, avser att inte betala tillbaka handpenningen om 22 MSEK men vi jobbar på en lösning för att minimera resultatpåverkan i vårt fjärde kvartal 2017. Vi har också beslutat att tills vidare hyra ut och förvalta de befintliga fastigheterna i projektet Örtagården i Uppsala, som hade planerad byggstart i det fjärde kvartalet 2017.

- Det i kombination med det rådande marknadsläget leder till att tillväxtmålen om en försäljningsvolym om 2 miljarder SEK och 500 byggstartade bostäder under 2017, som sattes i samband med börsnoteringen hösten 2016, inte kommer att nås.

- Kopplat till senarelagda projektstarter och ökat fokus på genomförandeorganisationen så har vi genomfört vissa organisatoriska effektiviseringar, både i form av uppsägningar och rekryteringar.

-Vår soliditet vid kvartalsskiftet uppgick till 36,3 procent och vår likviditet till 202,9 MSEK, varav 62,7 MSEK är tillgängligt och 140,1 MSEK är på spärrkonton (i huvudsak de medel som var avsedda för tillträdet i Fjärdingen). Ålderskurvan på vår projektportfölj innebär att vi under slutet av 2018 och 2019 kommer att färdigställa ett antal påbörjade, och i hög utsträckning redan sålda projekt. Det bör leda till starkt kassaflöde och väsentligt stärka vår balansräkning. Då cirka 70 procent av våra idag pågående projekt redan är sålda på kontrakt känner vi oss också trygga med lönsamheten i dessa projektet, även i en fortsatt svag marknad.

- Vad gäller framtida finansiering har vi förhållandevis begränsade åtaganden under 2018. I en mer nervös finansieringsmarknad så är vi därför bekväma med vår projektportfölj som innehåller förvaltningsfastigheter, markanvisningar eller joint-venture projekt med attraktiva ingångsvärden. Vid dagens aktiekurs så blir den omräknade förvärvskostnaden för våra byggrätter väsentligt lägre än aktuellt marknadspris på dessa byggrätter, även beaktat att dessa justerats ned ordentligt den senaste tiden. Trots det skulle en stärkt finansiell ställning givetvis öka vårt framtida handlingsutrymme. Vi har därför initierat ett flertal diskussioner som bland annat innefattar avyttringar av orealiserade värden i projektportföljen eller andra åtgärder av strukturell karaktär för att säkerställa god framtida likviditet. Vi avser att, själva eller tillsammans med våra partners ta en aktiv roll i en eventuell konsolidering av portföljer och/eller bolag under kommande år.

- Som kommunicerades i samband med rapporten för det andra kvartalet fortsätter vi att arbeta med vår strategi kring ett bredare produktutbud. Som komplement till bostadsrätter finns en efterfrågan på att Tobin framöver ska utveckla hela kvarter, det vill säga även hyresrättsbostäder samt kommersiella lokaler. I ett mer osäkert marknadsläge är en breddning mot hyresrätter givetvis än mer logisk och ett naturligt nästa steg för bolaget.

- Avslutningsvis kan det vara värt att poängtera att en svalare marknadssituation givetvis innebär utmaningar, men också möjligheter för en snabbfotad aktör som Tobin med korta beslutsprocesser. Vi har en portfölj med hög kvalitet och rimliga ingångsvärden – det bästa skyddet oavsett om marknadsläget består eller försämras.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Combify revolutionerar stadsutvecklingens största problem och får medalj av Konungen

Bygg/Arkitektur Kungens medalj och stora investerare. Combify har tagit sig an kanske ett av byggbranschens största problem – informationen. Särskilt den om tidiga detaljplaner, berättar en av medgrundarna. I Combifys plattform man hitta allt från detaljplaner, markanvisningar, planprocesser och fastighetsdetaljer. Att lösa problem och berätta berättelsen om staden är grunden i den framgång som Rim Alexandra Halfya och Alaa Alshawa gjort med deras plattform.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige