Image

Statsministern bjuder in till samtal om bostadsbristen

Bygg/Arkitektur I ljuset av den ständigt ökande bostadsbristen i Sverige vill regeringen nå breda överenskommelser för att få fart på byggandet. Statsminister Stefan Löfvén presenterar, tillsammans med Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan nya förslag.
Publicerad den 13 Januari 2016
Stefan Löfven. Bild: Kristian Pohl
Stefan Löfven.

De tre skriver om förslagen på DN Debatt i dag. Regeringen bjuder in Allianspartierna, men inte Sverigedemokraterna till samtal som ska ledas av finansminister Magdalena Andersson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

På DN Debatt ges några förslag som ska få fart på bostadsbyggandet.
”Förenkla regelverken: Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att förändra plan- och byggreglerna i syfte att förenkla, främja konkurrens och korta tiden från idé till färdigt hem. Exempelvis se över om det skulle kunna gå att bygga med bara översiktsplan som grund och att ha samma överklagandemöjligheter för bygg- och rivningslov som för detaljplaner. Regeringen är beredd att se över krav på bostadsbyggande för kommunerna. Om inte varje kommun tar ansvar för att det byggs tillräckligt för regionens och nationens behov skulle dessa krav kunna göras bindande.

Öka byggkapaciteten: Regeringen vill kraftigt öka antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i byggbranschen. Den svenska marknaden behöver även i större utsträckning än i dag öppnas för utländska byggbolag. En modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer skulle kunna snabba upp och förenkla plan- och byggprocessen och samtidigt leda till en industriell utveckling av prefabhus.

Regeringen vill se över om statliga bolag kan ges större möjligheter att se till att det byggs nya bostäder. Akademiska Hus bygger i dag studentbostäder och bör vara en aktuell aktör. Specialfastigheter kan vara en annan sådan aktör. Syftet skulle vara att få fram fler bostäder åt studenter, ungdomar och övriga grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Vi behöver möjliggöra bostadsbyggande på statligt ägda fastigheter genom en modell för avyttring eller upplåtelse av statligt ägda fastigheter.

Finansiering och ökad rörlighet: Regeringen har infört ett investeringsstöd för hyresrätter och ekonomisk stimulans till kommuner för ökat byggande. Regeringen vill se över behovet av att komplettera investeringsstödet med nya former av hyresgarantier. Samtidigt behöver kapitalförsörjningen till mindre aktörer ses över. Om behov finns är regeringen beredd att tillföra medel till SBAB för utlåning till allmännytta, byggföretag och kommuner för nybyggnation av både hyresrätter och bostadsrätter.

Det befintliga bostadsbeståndet behöver också användas mer effektivt. Regeringen vill inom ramen för dagens samlade beskattning av bostadssektorn se över skatternas utformning för att främja ökad rörlighet på bostadsmarknaden."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY