Image

Samordnade bullerregler ska underlätta för bostadsbyggande

Bygg/Arkitektur Regeringen föreslår ändringar i regelverket för att förbättra samordningen av prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen. Målet är att underlätta för planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
Publicerad den 27 Mars 2014
Stefan Attefall. Bild: Johan Ödmann
Stefan Attefall.

Ändringarna innebär bland annat nya krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om buller vid planläggning och bygglovsprövning som berör bostäder. Det ställs dessutom nya krav i plan- och bygglagen på redovisning av bullervärden.  Som huvudregel bör de bullernivåer som accepterats vid planläggning och bygglovsprövning även accepteras när det sker tillsyn enligt miljöbalken.

Regeringen planerar även att författningsreglera riktvärden för buller från väg och spårtrafik samt för flygbuller. Det är innebörden i propositionen ”Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen” som regeringen nu överlämnat till riksdagen. 

- Dagens bullerregler är ett hinder för bostadsbyggande i framför allt storstadsområden. Det stora problemet är den bristande samordningen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken i de här frågorna, och syftet med propositionen är att lösa upp de knutarna. Nya bostäder som byggts med stöd av PBL kan vid tillsyn inte längre ifrågasättas utifrån miljöbalken. I nästa steg kommer regeringen att i en förordning reglera riktvärden för trafikbuller, något som ytterligare underlättar planeringsarbetet för nya bostäder, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Propositionen innehåller i huvudsak följande förslag och bedömningar:
* Vid tillsyn som gäller buller vid en bostadsbyggnad ska tillsynsmyndigheten inte få fatta beslut om förelägganden eller förbud om det i planbeskrivningen till detaljplanen eller bygglovet har angetts beräknade bullervärden och bullret inte överskrider dessa värden. Förelägganden eller förbud ska dock få beslutas om det med hänsyn till de boendes hälsa finns synnerliga skäl för det. Förelägganden eller förbud ska aldrig få beslutas i fråga om buller vid ett sådant bygglovsbefriat komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter som regeringen har lämnat förslag om till riksdagen.

* En ny kompletterande bestämmelse om bedömning av buller vid planläggning och i ärenden om bygglov införs. Det ställs krav på att olägenhet för människors hälsa i fråga om buller ska förebyggas vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Samma definition av olägenhet för människors hälsa som finns i miljöbalken införs även i plan- och bygglagen.

* För detaljplaner som gäller bostäder ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för buller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats i anslutning till bostaden. Sådana värden ska även framgå av ett bygglov som gäller nybyggnad av en bostad utanför ett område med detaljplan. Om det med hänsyn till bullersituationen kan anses obehövligt ska det inte behövas någon redovisning.

* I en detaljplan ska kommunen få bestämma att lov till en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning bara får ges under förutsättning att åtgärder som förebygger olägenheter från buller har vidtagits. Det kan till exempel handla om att ett bullerplank eller en kontorsbyggnad ska uppföras.

* Regeringen avser att författningsreglera riktvärden som gäller buller från väg- och spårtrafik samt flygbuller i en ny förordning. Tydliga regler om riktvärden för buller vid bostäder ger förutsättningar för en enhetlig och rättssäker bedömning både vid planläggning och bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen och vid tillsyn enligt miljöbalken.

* Regeringen ser behov att överväga ytterligare åtgärder för att trygga verksamhetsutövares rättssäkerhet när bostadsbebyggelse kommit närmare verksamheten. Av den anledningen bör det övervägas att införa ett undantag från straffbestämmelsen om otillåten miljöverksamhet i miljöbalken i de fall ett bullervillkor överskrids men bullret inte överstiger bullervärden i en planbeskrivning eller i ett bygglov. Regeringen avser dessutom att närmare överväga vilka åtgärder som kan behövas för att trygga verksamhetsutövarnas rättssäkerhet på grund av att verksamheter kan komma att utsättas för ingripanden då omprövning av befintliga tillstånd sker i de fall då bostadsbebyggelse kommit närmare verksamheten.

Alla lagförslag föreslås träda i kraft den 2 januari 2015. Regeringens avsikt är att även en författningsreglering av riktvärden ska kunna träda i kraft den 2 januari 2015.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför säljer familjen – efter över 100 år

Transaktioner "Min farfar föddes i det huset…" För Balder var affärerna så små att de inte ens ledde till en pressrelease. För säljaren var det desto större – inte minst av emotionella skäl. Fastighetssverige berättar mer om Balders senaste affär i centrala Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY