Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB

Rekordkvartal – stora värdeförändringar lyfter SBB

Bolag SBB:s värdeförändringar på fastigheter uppgår till 3 459 mkr under Q3. Resultatet efter skatt uppgick till 3 139 mkr –motsvarande 4,15 kronor per stamaktie A och B – och är bolagets bästa kvartalsresultat hittills.
Publicerad den 3 November 2020

Niomånaderssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 3 868 mkr (1 400).
• Driftsöverskottet ökade till 2 669 mkr (903).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 590 mkr (450).
• Resultat före skatt ökade till 6 142 mkr (1 526), varav:
o Förvaltningsresultatet ingår med 1 601 mkr (508). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -206 mkr (-130).
o Värdeförändringar av fastigheter ingår med 5 248 mkr (1 136).
o Värdeförändring avseende derivat ingår med -268 mkr (-118).
• Periodens resultat uppgick till 5 734 mkr (1 337) efter uppskjuten skatt om -316 mkr (-137) och aktuell skatt om -92 mkr (-52), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 4,15 kr (1,41) före utspädning.
• Fastighetsportföljens värde uppgick till 81,2 mdkr (79,5).
• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 30 886 mkr (9 914), motsvarande 24,36 kr (13,11) per aktie.
• SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent.

Tredje kvartalet:
• Hyresintäkterna ökade till 1 204 mkr (507).
• Driftsöverskottet ökade till 852 mkr (343).
• Förvaltningsresultatet ökade till 677 mkr (254).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 411 mkr (255).
• Periodens resultat var 3 139 mkr (404), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,35 kr (0,40) före utspädning.

Vd Ilija Batljan:
– Tredje kvartalet 2020 blev SBB:s bästa kvartal någonsin. Resultatet före skatt uppgick till 4 123 mkr och resultatet efter skatt uppgick till 3 139 mkr, motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,35 kr (0,40). Det starka resultatet levereras med en allt lägre risk, längre kontrakt, lägre belåning och mycket starkare finansiell ställning.

– Vår genomsnittliga kontraktslängd för Samhällsfastigheter har ökat med 28 procent, från 7 till 9 år.

– SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent. SBB har ingen exponering mot rörliga räntor. Genomsnittlig räntebindning för samtliga räntebärande skulder är bland de längsta i Norden och var 4,9 år (2,8) och genomsnittlig kapitalbindning var 4,7 år (3,4). Vi har drygt 60 mdkr i icke pantsatta tillgångar, en kassa inklusive likviditet från sålda men ej frånträdda fastigheter och finansiella tillgångar på 9,6 mdkr samt tillgängliga kreditlöften om 9,1 mdkr samt vi visar att vi uppfyller villkoren för BBB+ rating.

– Per 30 september 2020 uppgick SBB:s byggrättsportfölj till cirka 2 185 000 kvm BTA för social infrastruktur vilket motsvarar cirka 29 000 lägenheter och gör SBB till en av Nordens ledande fastighetsutvecklare. Detta säkerställer långsiktigt värdeskapande och kraftiga ökningar av substansvärdet. För två år sedan kommunicerade vi vår uppfattning att vi under åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Utfallet för 2019 landade på höga 73 procent per stamaktie A och B. Efter de första nio månaderna 2020 ligger vi på en ökning av substansvärde per stamaktie A och B på 22 procent, vilket bäddar för ett fortsatt värdeskapande.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här många affärer ska Serafim göra i år

Bolag Serafim gjorde två förvärv precis före årsskiftet. Fastighetssverige frågar företagets vd Rickard Jacobsson vad de planerar framöver. Här ska de växa. Vi undrar också om det kan bli aktuellt med en börsnotering.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY