Image
Gustaf Segerborg.
Gustaf Segerborg. Bild: Polar Structure

Randviken går vidare med storförvärv – emitterar på 69 kronor

Transaktioner Randviken har slutfört förhandlingarna kring de avsiktsförklaringar om fastigheter för 2,8 miljarder kronor som kommunicerades i slutet av oktober. Säljare är Landia och Freyja.
Publicerad den 2 December 2021

Randviken har tecknat två separata aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av sex fastigheter och en tomträtt till ett sammanlagt värde om 2 776 mkr, före avdrag för latent skatt om cirka 106 miljoner kronor. Säljare är Landia AB och Freyja Norwegian Holdco AS.

Randviken har även ingått ett avtal med Nordea och Swedbank avseende skuldfinansiering om totalt cirka 2 300 miljoner kronor med anledning av Transaktionerna.

Resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas med medel från en riktad kontantemission som genomfördes under onsdagskvällen samt genom en planerad apportemission till Landia. Tillträde av transaktionerna beräknas ske under december 2021.

Randviken genomförde på onsdagskvällen en riktad nyemission och tillförs 800 miljoner kronor –teckningskursen blev 69 kronor per aktie
Randviken har även, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, beslutat om en så kallad Leo-emission av 753 600 aktier till ett pris om 69,0 kronor per aktie till Relevante Wealth Management AB och RMW Rand AB.

Den riktade emissionen riktades till utvalda institutionella och andra kvalificerade investerare, däribland vissa befintliga aktieägare i Randviken.

Fastigheterna är, baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Större hyresgäster i Fastigheterna är Alstom, Capio, IAC Group, Fortum och ABB.

Fastigheterna som ingår i affären:

Freyja säljer:
Finnslätten 6 i Västerås – 61 617 kvm lager och industri.
Pagen 4 i Skara – 38 438 kvm lager och industri
Värmet 3 i Malmö – 31 322 kvm lager och logistik
Städet 12 i Lidköping – 28 456 kvm industri och skola
Hammaren 1 i Tibro – 21 814 kvm lager och logistik
Stålet 2 i Malmö – 14 592 kvm lager och logistik

Landia säljer:
Svanholmen 1 i Stockholm – 20 813 kvm vård och skola

På fastigheten Finnslätten 6, som är belägen i det expansiva området Finnslätten i Västerås, pågår ett nybyggnadsprojekt, om cirka 10 400 kvm kontorslokaler som är uthyrda till Alstom på ett tioårigt hyresavtal. Den återstående investeringen för projektet uppgår till cirka 250 miljoner kronor under de kommande 18 månaderna och projektet väntas vara färdigställt senast tredje kvartalet 2023. Projektet genomförs och kommer att certifieras i enlighet med miljöstandarden LEED Gold.

Randviken har erhållit bankfinansiering för större delen av de återstående investeringarna i projektet, resterande del finansieras med egna medel.
Efter färdigställande av projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217 000 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om cirka 185 miljoner kronor. Fastigheternas driftnetto bedöms uppgå till cirka 150 miljoner kronor och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år. Vidare har Randviken identifierat byggrätter om minst 12 500 kvadratmeter på fastigheterna, huvudsakligen i Malmö.

Majoriteten av det egna kapitalet som krävs för att genomföra Transaktionerna erläggs med medel från den riktade emissionen som genomfördes tidigare denna dag. I samband med tillträdet av Transaktionerna kommer Randviken även att emittera aktier, motsvarande 96,3 miljoner kronor, till Landia som delbetalning för tomträtten Stockholm Svanholmen 1. Landia är sedan tidigare storägare i Randviken.

– Vi fortsätter att leverera på vår tillväxtstrategi i snabb takt och jag är oerhört stolt och glad över att vi som nytt bolag på väldigt kort tid har lyckats bygga upp en så pass högkvalitativ fastighetsportfölj. Majoriteten av de fastigheter vi förvärvar idag har vi mycket god kunskap om sedan tidigare. Det är fastigheter som kompletterar vår befintliga portfölj väl och som kommer att generera stabila kassaflöden åt våra aktieägare över en lång tid framöver. Sammantaget kommer dessa förvärv föra med sig en mängd positiva effekter för Randviken, till exempel i form av en mer robust intäktsbas och ökad riskspridning. Det är dock inte enbart fastigheternas kassaflöde i sig som har varit viktigt i dessa affärer. Att få förtroende från nya långsiktiga ägare i form av välrenommerade institutionella investerare har också det varit en central del som jag är väldigt tacksam över. Jag är övertygad om att det breddade ägandet i samband med vårt planerade byte av börslista senare i år kommer att leda till en accelerering av Randvikens fortsatta tillväxtresa under 2022, säger Gustaf Segerborg, vd för Randviken.

– Landia är sedan tidigare stor aktieägare i Randviken och kommer i samband med emissionen att fortsatt vara företagets fjärde största ägare. Landia ser försäljningen som ett sätt att hjälpa sitt intressebolag att växa samtidigt som Landia får vara med och ta del av framtida värdeskapande genom sitt stora delägarskap. Landia kommer att fortsätta med förvaltningen av fastigheten, vilket gör att hyresgästerna i praktiken inte kommer märka någon skillnad. Landia har ett antal projekt med stora kapitalbehov framför sig, och försäljningen av Svanholmen medför att kapital till dessa investeringar frigörs. Landia ser en stor potential i Randviken, vars ledning på mycket kort tid visat att de kan växa bolaget genom ett antal för bolaget mycket bra affärer, säger Jonas Ramstedt, vd, Landia.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kungsleden fyller på med bostäder på Finnslätten

Bygg/Arkitektur Vill tillföra närmare 400 bostäder inom det stora utvecklingsområdet för att stödja behov från framtida verksamheter.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY