Image
Lars Wikström, vd för Prime Living.
Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Prime Living förlänger obligationer och omvandlar till stamaktier

Bolag Innehavare av obligationer i Prime Living har godkänt bolagets förslag till ändringar i villkoren.
Publicerad den 22 November 2019

Den 24 oktober 2019 kallade Prime Living genom agenten till skriftligt förfarande för att besluta om ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån.

Bolaget har nu av agenten meddelats utfallet. Förslagen om villkorsändringar accepterades av en erforderlig andel obligationsinnehavare och ändringarna kommer därför att träda i kraft, förutsatt att de villkor som är angivna i förslaget uppfylls. Ändringarna framgår nedan.

Prime Livings vd Lars Wikström:
– Det är positivt att obligationsinnehavarna har accepterat rekapitaliseringsplanen. Nu är det viktigt att aktieägarna godkänner den vid stämman nästa vecka. Sker det har planen stöd från bolagets centrala intressenter, vilket är en förutsättning för det fortsätta arbetet med bolaget.

Oxie Obligationen: Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK justeras på så sätt att slutlig förfallodag kommer att ändras från 29 september 2020 till 29 september 2022.

Campus Stockholm Obligationen: Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK justeras på bland annat följande sätt:
· Slutlig förfallodag kommer att ändras från 21 mars 2020 till 19 oktober 2023.
· Räntan kommer att ändras till 4,5 procent per år.
· Räntan kommer att kapitaliseras och betalas först på slutlig förfallodag.
· 50 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om cirka 9,65 MSEK, totalt cirka 59,65 MSEK, kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.
· Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna kommer att delas med Senior Unsecured Obligationen (som definieras nedan).
· En skuld om 50 MSEK kommer att kvarstå under Campus Stockholm Obligationen.

Senior Unsecured Obligationen
Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK justeras på bland annat följande sätt:
· Slutlig förfallodag kommer att ändras från 19 oktober 2020 till 19 oktober 2023.
· Räntan kommer att justeras till fast ränta och ändras till 4,5 procent per år.
· Räntan kommer att betalas först vid slutlig förfallodag.
· 210 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om cirka 27,29 MSEK, totalt cirka 237,29 MSEK kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.
· Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna delas med Campus Stockholm Obligationen.
· En skuld om 190 MSEK kommer att kvarstå under Senior Unsecured Obligationen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY