Image
Liia Nôu, tf vd för Pandox.
Liia Nôu, tf vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox: "Sorg och beslutsamhet"

Bolag Pandox, med tf vd Liia Nõu lämnar första rapporten efter Anders Nissens bortgång.
Publicerad den 16 Juli 2021

April–juni 2021:
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 568 (527) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 12 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 470 (448) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 10 (-85) MSEK
• EBITDA uppgick till 447 (327) MSEK
• Cash earnings uppgick till 162 (75) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 0,88 (0,42) SEK
• Periodens resultat uppgick till -6 (-332) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -105 MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-1,79) SEK
• Per 30 juni 2021 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 4 377 MSEK, jämfört med 4 689 MSEK per 31 mars 2021
• Den 21 maj 2021 meddelades att styrelsen utsett CFO, Liia Nõu, till tillförordnad vd då vd Anders Nissen genomgick medicinsk behandling
• Den 30 maj 2021 meddelades att vd Anders Nissen tragiskt gått bort efter en kort tids sjukdom

Januari–juni 2021:
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 122 (1 199) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 3 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 932 (1 009) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 3 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -70 (-65) MSEK
• EBITDA uppgick till 797 (865) MSEK
• Cash earnings uppgick till 247 (337) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 1,37 (1,85) SEK
• Periodens resultat uppgick till 30 (-1 000) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -456 MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-5,42) SEK

Tf vd Liia Nõu skriver vd-ordet under rubriken Sorg och beslutsamhet:
– Jag har haft förmånen att ha arbetat tillsammans med Anders Nissen i över 14 år som CFO för Pandox. Det gör sorgen efter Anders extra kännbar. Jag har respekt för uppdraget som tillförordnad vd och är väldigt motiverad att fortsätta utveckla detta starka företag. Tillsammans med en sammansvetsad organisation med kompetenta, initiativrika medarbetare samt en tydlig spelidé känner jag - trots den svåra situationen - optimism inför framtiden.

Vi arbetar strukturerat inom tre områden i det svåra läge som covid-19 skapat:
Respond – Åtgärder för att motverka den akuta krisen
Restart – Planera för återhämtning
Reinvent – Skapa insikt om hur hotellmarknaden kommer att förändras

– Hotellefterfrågan ökade på samtliga marknader i det andra kvartalet, men utvecklingen i april och maj var fortsatt svag på grund av omfattande restriktioner och en fördröjd återöppning på många marknader. Med stöd av en stark återhämtning i Storbritannien och en förbättring på övriga marknader, framförallt i juni, visade emellertid Pandox båda affärssegment positiv tillväxt i kvartalet. Sammantaget ökade Pandox totala intäkter och driftnetto med 19 respektive 32 procent jämfört med andra kvartalet 2020. För jämförbara enheter var ökningen 25 respektive 39 procent justerat för valutakurseffekter. Jämförelsekvartalet var dock mycket svagt.
Majoriteten av Pandox intäkter utgjordes av kontrakterade minimihyror och fasta hyror i Fastighetsförvaltning. En successiv ökning av beläggningsgraden i kvartalet gav därutöver ett ökat bidrag från rena omsättningsbaserade hyror i Norden och intäkter från Operatörsverksamhet.
Pandox finansiella ställning är fortsatt stark med en belåningsgrad om 49,7 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 4 377 MSEK per 30 juni 2021.

– Samtliga Pandox verksamhetsländer visade positiv RevPAR-tillväxt i det andra kvartalet, vilket dels förklaras av ökad efterfrågan till följd av minskade restriktioner, dels ett svagt jämförelsekvartal. Beläggningsgraden var fortsatt högre i regionstäder än i större internationella städer. Mot slutet av kvartalet noterades dock tydliga tecken på förbättrad efterfrågan även i större städer.
Sett till enskilda länder var Storbritannien den tydligaste ljuspunkten i kvartalet. Hotellefterfrågan stärktes väsentligt efter genomförda restriktionslättnader den 17 maj. Vid månadsskiftet juni/juli var beläggningsgraden för UK Regional cirka 67 procent och för London cirka 45 procent. Positivt är att planerna för en fullständig återöppning den 19 juli ligger fast.
Tyskland har en mer försiktig återöppningsstrategi och restriktionerna är mer omfattande än i Storbritannien. Trots detta noterades en relativt stark efterfrågeökning i juni, dock från en lägre startnivå än i Storbritannien. I månadsskiftet juni/juli var beläggningsgraden** cirka 37 procent för Tyskland som helhet jämfört med cirka 15 procent i maj.
Hotellefterfrågan förbättrades också i samtliga nordiska länder i kvartalet. I månadsskiftet juni/juli var beläggningsgraden cirka 50 procent för Norden som helhet och cirka 60 procent för nordiska regionstäder.
– Pandox förväntar sig att hotellmarknadens återhämtning – förutsatt minskade restriktioner och ökad ekonomisk aktivitet – sker i faser med sex utvecklingsnivåer där olika marknadssegment stegvis bygger upp efterfrågan i hotellmarknaden:
1. Städer och länder öppnar upp och restriktioner lättar gradvis
2. Hotell öppnar
3. Inhemskt fritidsresande med växande högbetalande segment
4. Inhemskt affärsresande
5. Möten och internationellt resande
6. Gruppresor
Respektive steg medverkar till att beläggningen stiger och intäkterna ökar, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre snittpriser och ökade intäkter per rum.
– Hotellmarknaden befinner sig för närvarande i "Nivå 3" med vissa inslag av "Nivå 4" i enskilda marknader med en större andel tillverkningsrelaterat (blue collar) affärsresande. Baserat på Pandox egen analys av företagskunder i Operatörsverksamhet förväntas en försiktig återgång till ett mer tjänsterelaterat (white collar) affärsresande i september/oktober innevarande år. Det som framförallt styr företagens beslut är smittspridning, restriktioner och vaccinationsgrad. Internetsökningar för flyg och hotellboende under affärsdagar i september/oktober har ökat och Pandox hotell i Operatörsverksamhet får successivt fler förfrågningar på mindre möten. En indikativ slutsats i analysen är att det är möjligt att affärsresenärer kommer att göra färre resor, men att de i gengäld kommer att stanna borta fler nätter än tidigare.

– Efterfrågan i hotellmarknaden är helt beroende av graden av restriktioner. De restriktionslättnader som genomförts i det andra kvartalet har lett till väsentligt högre hotellefterfrågan. Hur nya virusmutationer kan förväntas påverka restriktioner och hotellefterfrågan är svårt att värdera. EU-kommissionen har meddelat att man har levererat tillräckligt med doser för att fullt vaccinera 70 procent av den vuxna befolkningen i EU innan juli månads utgång. Man har också bekräftat målet att leverera tillräckligt med vaccin för att kunna vaccinera 100 procent av den vuxna befolkningen vid utgången av september.
– Den ekonomiska återhämtningen på Pandox marknader är för närvarande stark, vilket tillsammans med en ökad vaccinationsgrad och minskade restriktioner skapar goda underliggande tillväxtförutsättningar i hotellmarknaden. Utvecklingen i Europa och på andra större hotellmarknader, som till exempel USA, visar att det finns ett stort uppdämt resebehov, som snabbt konverteras till efterfrågan när restriktioner minskar och förutsättningar för resande förbättras.
Pandox har en attraktiv position med cirka 80 procent av totalt antal rum i regionala och inhemska städer och har därmed en hög exponering mot inhemsk efterfrågan, som leder hotellmarknadens återhämtning.
För närvarande gäller att kontrakterade minimihyror och fasta hyror förväntas utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter.
När efterfrågan i hotellmarknaden ökar kommer intäktsökningen, som en konsekvens av driftsmodell och avtalsmix, inledningsvis att vara tydligast i Operatörsverksamhet som helhet och i Fastighetsförvaltning i Norden.
På grund av hyresavtalens utformning, förväntas rörliga intäkter i hyresavtal med minimihyror materialiseras endast i begränsad utsträckning 2021.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige