Image
Andreas Wahlén, vd för NP3.
Andreas Wahlén, vd för NP3. Bild: Kristoffer Lönnå

NP3 genomför nyemission – tillförs 222 miljoner

Bolag Styrelsen i NP3 har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 7 050 000 preferensaktier till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie.
Publicerad den 12 Maj 2021

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,5 procent mot stängningskursen den 11 maj 2021. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 222 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Likviden avses användas för att stärka bolagets finansiella beredskap för framtida affärsmöjligheter samt för kommande tillträden avseende tidigare kommunicerade fastighetsförvärv. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att diversifiera bolagets aktieägarbas. Bolagets största aktieägare Poularde AB, i vilket bolag styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall och Mia Bäckvall Juhlin har ägarintressen, har anmält intresse och efter beslut av styrelsen erhållit tilldelning enligt samma principer som tillämpats för tilldelning till de övriga professionella och institutionella investerarna i nyemissionen.

För att underlätta nyemissionens genomförande har de nya preferensaktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier AB, i egenskap av emissionsinstitut i nyemissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen i nyemissionen, omkring den 17 maj 2021, kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i nyemissionen och kvotvärdet.

Med anledning av upptagandet till handel av de nyemitterade preferensaktierna på Nasdaq Stockholm kommer NP3 att offentliggöra ett noteringsprospekt omkring den 12 maj 2021, vilket kommer att kommuniceras i ett separat pressmeddelande.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 82 288 946 till 89 338 946 aktier, fördelat på 54 338 946 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 288 011 311 kronor till 312 686 311 kronor. nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 7,9 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen och 1,2 procent baserat på antalet röster i bolaget efter nyemissionen. De nya preferensaktierna har samma rätt till vinstutdelning som befintliga preferensaktier.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB är Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till bolaget.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Ett politiskt magplask utan dess like"

Bostäder Lennart Weiss kommenterar regeringskrisen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY