Image

Minskat resultat för mindre Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat minskade till 88 miljoner kronor (117) för årets första kvartal, beroende på ett minskat bestånd.
Publicerad den 26 April 2013

Nettoomsättningen minskade 12 procent till 487 miljoner kronor (556) och bruttoresultatet sjönk 8 procent till 281 miljoner kronor (305) i och med ett mindre fastighetsbestånd.

Förvaltningsresultatet blev 88 miljoner kronor (117), motsvarande 0,60 kronor (0,85) per aktie.

Resultat före skatt uppgick till 236 miljoner kronor (374) och till 208 miljoner kronor (113) efter skatt, motsvarande 1,50 kronor (0,80) per aktie. Resultatökningen efter skatt beror främst på att första kvartalet 2012 belastades av en stor reservering för skatterisker.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 131 miljoner kronor (120), motsvarande 1,00 kronor (0,90) per aktie.

Fastighetsbeståndet per 31 mars 2013 bestod av 278 fastigheter (278) med ett bokfört värde om 15 823 miljoner kronor (15 777).

Kommentarer från Kungsledens tillförordnade vd Anders Kvist:
- Under det första kvartalet tog Kungsleden de första stegen i implementeringen av den nya strategin. Försäljningen av Hemsö-engagemanget slutfördes och Kungsledens likviditet förstärktes därmed avsevärt. Samtidigt tillträdde bolaget de elva fastigheter med ett värde av 1,5 miljarder kronor som köpts från Hemsö. Det pågår nu ett målmedvetet arbete att identifiera och utvärdera lämpliga ytterligare förvärvsmöjligheter. Kungsleden har kapacitet att köpa fastigheter för fyra miljarder kronor under de närmaste tolv månaderna, men vi låter sök- och köpprocessen ta den tid som krävs för att slutresultatet skall bli bra. Under tiden har den frigjorda likviditeten placerats genom amortering av banklån, vilket under tiden leder till lägre räntekostnader.

- Fastighetsbeståndet var mindre än första kvartalet förra året till följd av försäljningar av fastigheter under loppet av 2012. Under det första kvartalet minskade därför nettoomsättningen med 12 procent till 487 miljoner kronor. Däremot höll sig hyrorna i jämförbart bestånd uppe väl, och vakanserna fortsatte att minska något.

- Nedgången i hyresintäkterna på grund av mindre bestånd slog också igenom i bruttoresultatet som sjönk med 8 procent till 281 miljoner kronor. Till nedgången bidrog den långa och kalla vintern som drev upp kostnaderna för främst uppvärmning.

- Med Kungsledens nya strategi är numera förvaltningsresultatet det viktigaste resultatmåttet då det på ett bra sätt fångar det långsiktiga värdeskapandet och det grundläggande kassaflödet. Förvaltningsresultat består av bruttoresultat minus kostnader för central administration och finansnetto. Förvaltningsresultatet för kvartalet uppgick till 88 miljoner kronor, vilket var 29 miljoner kronor lägre än förra året, främst till följd av nedgången i bruttoresultatet.

- Kungsleden påbörjade under kvartalet sitt kostnadsreduktionsprogram. Målet är att med full verkan år 2014 sänka den centrala kostnadsmassan med cirka tio procent jämfört med år 2012. Bolaget är på god väg efter det första kvartalet om man ser till den underliggande trenden. Försäljnings- och administrationskostnader för första kvartalet uppgick till 52 miljoner kronor, vilket visserligen är fyra miljoner kronor mer än i fjol men då inkluderas i år en engångskostnad om nio miljoner kronor för lön och övriga personalkostnader för avgående vd.

- Finansnettot ligger i nivå med motsvarande period föregående år. Lägre räntekostnader efter amorteringar och minskning av swapportföljen har påverkat kostnaden i positiv riktning medan bland annat högre bankmarginaler från refinansieringar under förra året hade en negativ inverkan.

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 208 miljoner kronor att jämföra med 113 miljoner kronor för motsvarande period 2012. Resultatet under första kvartalet 2012 belastades av reserveringar för skatterisker.

- Kungsledens hyresmarknad är fortsatt stabil. Bolaget fokuserar på industri/lager, kontor och handel i Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och i tillväxtorter i Norrland. Detta är segment och regioner som historiskt visar på en hög totalavkastning och en låg marknadsrisk. Kungsleden har under de senaste åren haft en positiv nettouthyrning. Under årets första kvartal hade vi dock en negativ nettouthyrning om –5 miljoner kronor, men vi ser fortsatt optimistiskt på uthyrningsverksamheten. Utfallsmässigt är trenden fortsatt positiv eftersom de tidigare kvartalens positiva nettouthyrning är större än detta kvartals negativa tal och det är en tidsförskjutning mellan nytecknade/uppsagda kontrakt och själva hyresperioden.

- Under kvartalet har inga större förändringar inträffat på skattefronten. Kungsledens bedömning av riskerna i bolagets pågående skatteprocesser är oförändrad i förhållande till förra kvartalet. I mars erhölls negativa domar från förvaltningsrätten i skattemålen om nedskrivningar av lagerandelar. I ett annat fall där kammarrätten under 2012 dömde emot Kungsleden vann domen i april 2013 laga kraft sedan Högsta förvaltningsdomstolen avslagit ansökan om prövningstillstånd.
Genom Hemsö-försäljningen frigjordes medel som gör det möjligt att hålla en beredskap för att kunna hantera eventuella likviditetsbehov från de pågående skatteprocesserna. Likviditeten har temporärt använts för att amortera lån men Kungsleden har avtalat med sina banker att bankkrediterna åter kan dras vid behov. Likviditetsberedskapen för detta ändamål är för närvarande 2,9 miljarder kronor.

- Allt fokus i Kungsleden ligger nu på att förverkliga den nya strategin. Inom företaget är vi fyllda av tillförsikt att Kungsleden långsiktigt ska kunna skapa värden för aktieägarna genom förvaltning, förädling och köp av fastigheter. Bolaget har sedan en tid tillbaka en stark huvudägare. Detta borgar för stabilitet och långsiktighet.

Vi inriktar oss nu på att investera i fastigheter på delmarknader som uppvisar en uthållig och stabil omsättning över tid. Över en horisont på ett par år kan det bli tal om 5–6 miljarder kronor i investeringar. Utbudet i marknaden bedömer vi som fullt tillräckligt, och vi ser bra investeringsmöjligheter i fastigheter med måttliga risker och en direktavkastning mellan 7,0–8,5 procent.

Vi ska jobba med vårt finansnetto och reducera administrationskostnaderna. Genom dessa åtgärder och utfallet från ett större fastighetsbestånd ska vi nå målet att inom 18–24 månader återställa kassaflödet från tiden då Kungsleden ägde halva Hemsö.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Partnertext

Property Matchmaking med Relier

Presenteras av Relier Real Estate Advisor

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY