Image

#metoo – Så vanligt är sexuella trakasserier i fastighetsbranschen

Sverige Samhällsproblemet med sexuella trakasserier mot kvinnor har lyfts upp i rampljuset av #metoo-rörelsen. Men hur ser det ut i fastighetsbranschen? I en undersökning har Fastighetssverige ställt frågan till Sveriges största fastighetsbolag för att se hur vanligt förekommande det är och vilken beredskap man har för att hantera problemen.
Publicerad den 26 Oktober 2017

En rad stora medieprofiler har fått lämna sina tjänster efter att vittnesmål om deras agerande belysts under metoo-rörelsen. Inte heller fastighetsbranschen är förskonad från sexuella trakasserier, vilket branschprofilen Kristina Alvendal bekräftade i en uppmärksammad intervju.

Bilden bekräftas ytterligare i Fastighetssveriges undersökning. Av bolagen som valt att delta i undersökningen svarar ungefär hälften att problemen förekommit hos dem. Gemensamt för samtliga svarande bolag är även att man har någon form av policy eller handlingsplan för att hantera sexuella trakasserier.


Akademiska Hus
Marie Hallander Larsson, HR-direktör.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja, vi har en policy för hållbarhet där det finns med i medarbetarperspektivet. Vi pratar mycket om det, ingår i mångfalds- och jämställdhetsplanen. Sen kan man alltid göra mer…

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Vi har inte haft några konkreta ärenden senaste åren men utgår från att det i praktiken säkert finns beteenden som kan uppfattas som sexuella trakasserier. Fastighetsbranschen ser ut som övriga branscher, det vill säga fler män än kvinnor på enskilda platser kan säkert få tjejer att känna sig mer utsatta än på andra ställen.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Som svaret ovan antyder – det är ett oönskat manligt beteende i huvudsak och på mansdominerade arbetsplatser med få kvinnor så är det stor sannolikhet att vi har detta mer än andra.


Atrium Ljungberg
Helena Martini, affärsområdeschef HR.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Nej.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Vare sig mer eller mindre.


Catena
Sofie Bennsten, HR/koncerncontroller.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Catena har ingen specifik handlingsplan för just sexuella trakasserier utan detta hanteras i den etikpolicy som Catena upprättat.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Personalen inom Catena jobbar dagligen med hur vi kommunicerar med varandra och vi har ett öppet klimat som gjort att vi inte upplevt några problem inom detta område.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Tyvärr tror vi inte att fastighetsbranschen är varken mer eller mindre drabbad än andra branscher.


Fabege
Gunilla Cornell, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja, vi har en policy och handlingsplan som vi uppdaterar varje år. Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Ett fåtal incidenter har kommit till HR-avdelningens kännedom de senaste tio åren och i samtliga fall har vi agerat kraftfullt. Det är viktigt för oss att tydligt visa att vi inte accepterar vissa beteenden.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Det är svårt att ha en uppfattning om det. Vad vi har lärt oss i #metoo-kampanjen är att fenomenet är vida spritt och att det uppenbarligen finns mörkertal. Vi har en öppen och trygg kultur, men för att även fånga upp eventuella dolda problem har vi system där våra medarbetare kan anmäla händelser anonymt och även medarbetarenkäter. Vi anser att vi har många sätt att fånga upp händelser och det är av yttersta vikt för oss att alla fabege:are ska känna sig trygga på jobbet.


Fastpartner
Svante Hedström, fastighetschef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Vi har en policy gällande diskriminering och vi har även en arbetsmiljöhandbok, SAM, som hanterar detta. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier ligger nära varandra men under olika lagar/regelverk. Vi vet hur vi ska hantera sexuella trakasserier om det inträffar. Vi har även i vårt jobb breddat det så att det inte bara gäller anställda, vi inkluderar även våra hyresgäster och tredje man. Det är viktigt att vi agerar korrekt såväl internt som i våra externa kontakter.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Vi har inte upplevt att problemen finns eller har funnits hos oss. Det är dock bra att frågan lyfts. Vi har under hösten utbildad all vår personal i SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, där trakasserier är en del i ämnet. Vi har tidigare även haft utbildning i diskrimineringsfrågor. Vi hanterar ett stort antal interna och externa kontakter dagligen och vi bör agera korrekt i alla dessa möten. I vårt interna arbetsmiljöarbete följer vi årligen upp hälsa, sjukfrånvaro, trakasserier med mera. Det är en del av det som numera ligger under hållbarhetsarbete, där även bland annat miljö ingår

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Om fastighetsbranschen är mer drabbad är svårt att bedöma. Det som man kan reflektera över är att mans- och kvinnodominerade arbetsplatser kan visa avvikelser i uppförande. Jämlika och väl mixade arbetsplatser brukar vara en fördel för att ha en öppen och positiv umgängesform.


Heba
Patrik Emanuelsson, vd.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Heba har en digital personalhandbok med kopplingar till lagtexter, där det framgår arbetsgivarens ansvar enligt diskrimineringslagen (2008:567), vid sexuella trakasserier. I personalhandboken finns tre policyer: en uppförandekod, en jämställdhets- och likabehandlingspolicy samt en etikpolicy som beskriver hur vi på Heba ska agera och förhålla oss mot varandra. Där framgår också hur man ska agera vid överträdelser. All personal har gått en utbildning i etik och moral kopplat till uppförandekoden och vd går igenom detta med medarbetarna en gång per år.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Nej.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Jag tror inte att fastighetsbranschen skiljer sig från andra branscher. Svårt att ha en åsikt när man inte vet hur det är i andra branscher.


Hemsö
Ulrika Frisk, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Vi har en plan för dessa frågor och vi följer upp det regelbundet.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Vi har inte upplevt att problem funnit hos oss.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Jag tror att vi kan vara en bransch som är mer drabbad.


Hufvudstaden
Christine Lindgren, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Det här är en viktig och prioriterad fråga inom HR-arbete och för bolaget. Vi har en policy och vi gör återkommande en undersökning inom jämställdhet (medarbetarundersökningen). Detta är ett bra verktyg för att arbeta med vår handlingsplan.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?


Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?Humlegården
Marie Edling, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Nej.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Ingen större skillnad mellan fastighetsbranschen och andra branscher.


Kungsleden
Hanna Brandström, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Kungsledens värdegrund bygger på professionalism, omtanke och glädje och vi har därmed nolltolerans mot sexuella trakasserier. Vi strävar efter en god fysisk och psykisk arbetsmiljö och frågar alla medarbetare i vår årliga medarbetarundersökning om någon blivit felaktigt behandlad och följer upp resultatet tillsammans med chefer och HR.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Den här typen av problem har även förekommit hos oss vilket föranlett åtgärder.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Har ingen uppfattning om det, men med tanke på att fastighetsbranschen är relativt jämlik tror jag inte att den är mer drabbad än andra branscher.


MKB
Karin Svensson, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Vid några enstaka tillfällen har vi haft situationer där någon/några upplevt sexuella anspelningar. Detta har hanterats omgående genom samtal med berörda och chefer i dialog med HR-avdelningen.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Kan inte bedöma.


NP3
Andeas Nelvig, vd.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– NP3 har en uppförandekod i vilken det är väldigt tydligt att bolaget har nolltolerans mot all typ av kränkningar och trakasserier. Uppförandekoden tar även upp hur bristande uppförande hos en anställd hanteras.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Vi har skapat en kultur i bolaget där vi hittills varit förskonade från denna typ av uppträdande.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Enligt Allbrightstiftelsen är fastighetsbranschen den mest jämställda vilket förhoppningsvis betyder att vi ser mindre av denna typ av trakasserier.


Posiedon
Gunilla Eriksson, personalchef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– I vår personalhandbok står det hur vi hanterar kränkningar och sexuella trakasserier.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– I våra medarbetarenkäter är det allt någon som upplevt att man blivit kränkt av kollega/chef eller hyresgäst. Frågan lyfts alltid i samband med att svaren på medarbetarenkäten redovisas, samt i medarbetarsamtal.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Jag tror inte att fastighetsbranschen sticker ut, kan finnas en ”grabbkultur”, men vi jobbar med frågan hela tiden.


Rikshem
Catharina Kandel, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja, vi har en likabehandlingsplan samt riktlinjer/rutiner vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– I fjolårets medarbetarundersökning fick vi indikationer på att en procent hade erfarit viss trakassering. I ena fallet var det från hyresgäster och i andra fallet tuff jargong. Dock var det inte kopplat till sexuella trakasserier.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Jag tror att vår bransch är som de flesta andra branscher med ett mörkertal. Vi har kanske inte samma situation med maktmissbruk och beroendeställning då det är bransch med kompetensbrist, så att det är arbetstagarens marknad.


Skanska
Veronica Rörsgård, vice vd och personaldirektör.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Vi har nolltolerans mot trakasserier och i det arbetet utgår vi ifrån vår uppförandekod och plan för mångfald och inkludering (likabehandling). Uppförandekoden får alla medarbetare utbildning i och skriver under att följa. Brott mot koden kan komma chef, chefens chef eller HR tillkänna med utredning och konsekvenser som möjliga följder. Om en medarbetare känner sig obekväm att vända sig till chef eller HR finns en hotline dit man kan anmäla anonymt. Vi arbetar med kultur- och attitydförändrande insatser och genomför 2017 obligatoriska workshopar med fokus på omedvetna föreställningar. Under hösten har vi ett planerat så kallat etikstopp med fokus på trakasserier, där hela verksamheten under en given tid diskuterar detta ämne.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Problem med trakasserier finns hos oss. Vi är en stor organisation med 9 000 anställda och speglar på så sätt samhället i övrigt. Därför blir det extra viktigt att arbeta med våra värderingar och vilken kultur vi vill skapa, tydlighet med vad som är okej och inte för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare där alla känner sig både säkra och inkluderade. Där man kan vara sig själv.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Det kan jag inte svara på. Vi vet vad vi vill och behöver jobba med och det är det viktigaste för oss. Därmed har vi en tro om att vi också kan påverka branschen på olika sätt, att skapa och driva förändring.


Stångåstaden
Malin Wettre, HR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Vi har riktlinjer och handlingsplan för hur vi hanterar kränkande särbehandling och sexuella trakasserier om det skulle uppstå.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Vi har inte haft några problem inom detta område hos oss.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?Vasakronan
Cecilia Söderström, chef HR.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja, vi har policy och handlingsplan som ger riktlinjer kring diskriminering av alla de slag som regleras i diskrimineringslagen. Det har vi haft sedan många år. Vi har sedan flera år möjlighet att anonymt via extern partner anmäla alla former av oegentligheter. Allt för att underlätta för den som är drabbad

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Från tid till annan så kommer signaler på ageranden av det här slaget. Inte särskilt ofta, men det händer.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Jag tror att branschen är lika drabbad som andra branscher. Det är kanske inte lika medialt intressant men visst förekommer det här, precis som på andra håll.


Wihlborgs
Anna Nambord, HR- och CSR-chef.

Har ni någon policy/handlingsplan för hur ni hanterar om det förekommer sexuella trakasserier bland era anställda?
– Ja.

Har ni upplevt att de här problemen finns/har funnits hos er?
– Ja, och vi har agerat på det.

Tror du att fastighetsbranschen är mer eller mindre drabbad än andra branscher?
– Jag tror tyvärr att det är ett problem som finns i hela samhället och därmed i alla branscher.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Erik Selin om SBB:s bud på Hemfosa – och sitt snabba aktieklipp

Bolag Under oktober månad köpte Erik Selin 480 000 aktier i Hemfosa, till ett värde av cirka 50 miljoner kronor. För Fastighetssverige berättar branschprofilen hur han ser på sitt snabba klipp – och SBB:s bud på Hemfosa.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY