Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova: Stark utveckling och viktiga tillväxtsteg

Bolag Genova presenterar ett starkt bokslut där bland annat förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 60,8 miljoner kronor (40,8).
Publicerad den 24 Februari 2021

Helåret januari-december 2020
Hyresintäkterna uppgick till 231,1 Mkr (180,6), en ökning med 28 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 177,4 Mkr (129,9), en ökning med 37 procent.
Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 60,8 Mkr (40,8) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 18,8 Mkr (4,1), motsvarande 0,53 kr (0,09) per stamaktie.
Resultat efter skatt uppgick till 418,0 Mkr (571,0), motsvarande 10,69 kr (11,77) per stamaktie. Minskningen är en följd av lägre värdeförändringar under perioden jämfört med 2019.
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 62 procent till 2 364,6 Mkr (1 457,0), motsvarande 59,75 kr (47,43) per stamaktie.
Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kr (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på stamaktier.

Kvartalet oktober-december 2020
Hyresintäkterna uppgick till 62,8 Mkr (52,6), en ökning med 19 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 47,2 Mkr (35,5), en ökning med 33 procent.
Förvaltningsresultatet uppgick till 10,8 Mkr (13,7), varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 0,3 Mkr (3,2), motsvarande 0,01 kr (0,10) per stamaktie.
Resultat efter skatt uppgick till 108,2 Mkr (150,6), motsvarande 2,47 kr (4,56) per stamaktie.

Vd-kommentar från Michael Moschewitz:
2020 var ett år med stark utveckling och viktiga tillväxtsteg för Genova, i en turbulent omvärld präglad av coronapandemin. Vi genomförde notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm och en nyemission som stärkte vår finansiella ställning och likviditet. Genovas första och miljöcertifierade hyresbostäder stod klara och vi kompletterade portföljen med flera strategiska förvärv. Året avslutades med fortsatt tillväxt i fastighetsbestånd, driftsöverskott och antal bostäder i pågående byggnation.

Pandemin som vi trodde var på tillbakagång under hösten fortsatte att skapa osäkerhet under fjärde kvartalet och början av 2021. Vi är tacksamma att merparten av våra hyresgäster har fortsatt klara utmaningarna väl och att påverkan på Genovas verksamhet är mycket begränsad. Genomgående har förvaltningen, projekten och transaktionsverksamheten kunnat bedrivas på ett effektivt sätt, anpassat till myndigheternas krav och råd. Samtidigt ser vi fram emot den tidpunkt då vi återigen får arbeta närmare både kollegor, hyresgäster och partners så som vi är vana vid och uppskattar.

Framgångsrik uthyrning och god lönsamhet
Genova fortsatte att utvecklas med god lönsamhet under 2020. Vi ökade under året förvaltningsresultatet till 61 Mkr, motsvarande en ökning om 64 procent per stamaktie, vilket väl överstiger målet om en genomsnittlig årlig tillväxt om 20 procent. Värdeförändringarna var dock större under 2019 vilket gör att vi redovisar ett resultat efter skatt för perioden som är lägre än föregående år. Även målet om en årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent överträffades genom transaktioner, framgångsrik förvaltning och lönsam projektutveckling.

Under året har vi nytecknat och förlängt hyresavtal överstigande 30 000 kvm med stabila och långsiktiga hyresgäster. Detta ser vi som ett tecken på styrka i vår portfölj och en framtidstro på våra lägen, det är även ett kvitto på ett starkt arbete i vår förvaltningsverksamhet.

Ökad takt i bostadsbyggnationen
Sommaren 2020 stod Genovas första hyresbostäder klara och inflyttade, ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi. Genova har ett tydligt fokus på tillväxt genom produktion av hållbara hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vi har flera projekt under byggnation, samtliga med en tydlig hållbarhetsprofil, planerad miljöcertifiering och grön finansiering. I januari meddelade vi att vi ökar takten väsentligt i pågående produktion genom byggstart av bostadsprojekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i vårt pågående projekt i Norrtälje. Totalt omfattar dessa projekt cirka 60 000 kvm och över 1 000 hyresbostäder. Detta innebär att Genovas produktionstakt ökar kraftigt från 438 bostäder i pågående byggnation per 30 september 2020 till över 900 vid utgången av första kvartalet 2021.

Nya tillväxtmål
I ljuset av denna utveckling fastställde Genovas styrelse nya operativa tillväxtmål i januari 2021 där vi växlar upp tempot i verksamheten. Vi ska från 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare målet 750. Därtill ska vi öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023 från tidigare målet 60 procent vid utgången av 2024.

Vi har idag en stor byggrättsportfölj om närmare 400 000 kvm med betydande övervärden att arbeta med som säkerställer en stabil organisk tillväxt med hög lönsamhet och stark koncentration till våra prioriterade marknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Samtidigt utvärderar vi för närvarande ett antal spännande nya förvärv som skulle stärka vår intjäningsförmåga och även generera ytterligare byggrätter. Under kvartalet genomförde vi ett antal strategiska förvärv med stor utvecklingspotential och försäljningar utanför huvudmarknaderna som bidrar till att renodla fastighetsportföljen.

Vi är väl rustade för att ta Genova mot de nya tillväxtmålen – balansräkningen är stark, likviditet god och teamet redo.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så har Pandox ställt om till följd av coronakrisen

Bolag Hotellfastighetsjätten har lagt om strategin, ändrat sitt sätt att arbeta och fått upp ögonen för nya typer av hotell. Bolagets vd, Anders Nissen, berättar om det tuffa året, vad som är viktigast för bolaget framöver och vilka destinationer han tror är de nya vinnarna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY