Image
Byggnadsvårdsföreningen föreslår alternativa placeringar för Nobel Center, som är planlagt på Blasieholmen i Stockholm.
Byggnadsvårdsföreningen föreslår alternativa placeringar för Nobel Center, som är planlagt på Blasieholmen i Stockholm. Bild: David Chipperfields Architects

Föreslår annan plats för Nobel Center

Bygg/Arkitektur Svenska Byggnadsvårdsföreningen föreslår i nedanstående debattartikel att projektet Nobel Center ska byggas någon annanstans än på Blasieholmen i Stockholm.
Publicerad den 9 Juni 2015

”Enligt en artikel i förra veckan i Fastighetssverige har ett antal finansprofiler gått in med sammanlagt en miljard kronor för att rädda projektet Nobel Center på Blasieholmen. Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att projektet innebär en sällsynt möjlighet att få till stånd en ny märkesbyggnad, men platsen är felvald. Varför inte i stället vitalisera en stadsdel i förändring i den växande staden?

Märkesbyggnader berättar om stadens historia och kultur. De ger stadsbilden karaktär och orienteringspunkter. De har ofta ett offentligt innehåll som berikar stadslivet. Men märkesbyggnader kräver också att de ansvariga lyfter blicken från sitt projekt och lokaliserar och utformar den nya byggnaden så att den tillför så mycket samhällsnytta som möjligt. Ett gott exempel är när Stadsbiblioteket en gång lokaliserades till stadens dåtida periferi vid Odengatan.

Läget på Blasieholmsudden verkar främst ha valts på grund av det centrala läget. Projektet skadar påtagligt många av uttrycken för riksintresset. I stället för att berika stadsmiljön skulle projektet förminska och utplåna befintliga värden i området. De utmärkta analyser av Blasieholmsuddens höga kulturvärden som finns i underlagsmaterialet har inte fått något genomslag alls i planförslaget – tvärtom nedvärderas kulturvärdena i planbeskrivningen. Skadan på riksintresset kan sammanfattas enligt följande:

1. Nobel Center skulle sticka upp över stenstaden och ut ur inramningen av vattenrummet på ett sätt som skulle slå knockout på omgivningen i stället för att samspela med och berika stadsbilden. Nobel Center skulle bli ännu ett projekt som i likhet med Waterfront och höghuset vid Vasagatan steg för steg suddar ut ett av stadens mest omtyckta karaktärsdrag – den måttfulla siluetten och kvartersstadens fasadfronter.

2. Byggnaden skulle medföra att Blasieholmsuddens historiska karaktär och roll i stadsbilden utraderas. Den bakomliggande arkitektoniskt nyanserade stenstaden skulle skymmas, godshamnen med anor från 1500-talet skulle försvinna och Nationalmuseums roll som symbolbyggnad skulle försvagas.

3. Uddens nyanserade avslutning mot vattenrummet skulle ersättas av en groteskt stor volym som kraftigt stör kontinuiteten i viktiga siktlinjer genom stadsdelarnas siluetter främst från Strandvägen, Galärvarvet och Katarinavägen. Den väl sammanhållna inramningen av Nybrovikens vattenrum, avslutad med ett av stenstadens kvartershörn in mot Hovslagargatan, skulle brytas sönder.

4. Den välbevarade hamnmiljön med hamnplanen, kajerna, kok- och våghuset, tullhuset och magasinen vittnar om Stockholms historia från den tid när sjöfarten var grunden för handelsutbyte och tillväxt. Nobel Center kan byggas på annan plats men denna hamnmiljö kan aldrig återställas.

Planförslaget aktualiserar ytterligare aspekter:

Trafikfrågan är inte löst vilket framgår av trafikutredningen. Trafiken till Nobel Center blir omfattande – 4-5 turistbussar per timme i högtrafik, upp till 150 taxibilar före ett evenemang och 250 taxibilar när det avslutas, 20 varuleveranser per dag varav hälften med lastbil samt trafik till ett garage för 120 bilar under Nobel Center. Gatunätet är trångt. Bussar kan endast köra i en slinga söderifrån – via Strömkajen och Hovslagargatan eftersom svängradien är för liten i andra riktningar. Det finns ingen plats inom rimlig närhet för parkering av turistbussarna; det anges i förslaget att frågan ska lösas i det fortsatta arbetet. Enligt trafikutredningen kan inte turisttrafiken klaras enbart per buss. Det krävs därför också båttrafik, men detta är inte heller utrett. En ytterligare fråga, som inte berörs i förslaget, är hur räddningstjänsten ska kunna komma fram vid en allvarlig olycka?

Der råder idag överhuvudtaget stora problem med framkomligheten i centrala staden för det ökande antalet turistbussar. I trafikutredningen anges också, att det krävs en utökad båttrafik i innerstaden bl.a. för de stora turistströmmarna. Blasieholmsudden har idag stor betydelse för sjöfarten och är en av få återstående hamnar som skulle kunna användas för en utökad båttrafik i framtiden. Hur beaktas detta behov?

Läget för Nobel Center på Blasieholmsudden har således stora brister och medför svårlösta problem. Om Nobelhus AB inte skulle kunna/vilja fortsätta med verksamheten i denna byggnad i framtiden förhindrar inte detaljplanen att hela byggnaden används som kontor – en för publika ändamål sluten guldlåda på en av stadens mest centrala tomter! Det är inte ansvarsfullt att lägga fram ett sådant ogenomtänkt förslag, vare sig läget i sig eller sett i perspektiv av Stockholms tillväxt.

Varför har flera alternativa lägen avfärdats så lättvindigt främst med argumentet ”alltför perifert läge”? Alla märkesbyggnader behöver inte ligga i Stockholms hjärta. I en växande stad är det viktigt att värna om offentliga miljöer i alla delar av staden för att dessa ska bli levande och få en egen identitet.

Kritiken är stor mot läget på Blasieholmen. Varför inte på nytt överväga andra lägen? Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och den bebyggda delen av Albano erbjuder alla attraktiva lägen för en symbolbyggnad som Nobel Center med god tillgänglighet för trafik och kollektivtrafik. Det är dags att tänka nytt och se läget för Nobel Center i ett helhetsperspektiv för det växande Stockholm!”

För Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Vicki Wenander Stephan Fickler Kristina Berglund
Ordförande Verksamhetsledare Styrelseledamot

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en ideell miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det har blivit en generell prispress på marknaden"

Bolag Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Företagets vd Philip Isell Lind af Hageby beskriver för Fastighetssverige hur de hanterar problemen kopplade till corona, konkurrensläget på marknaden och hur de arbetar med kostnadsanpassningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY