Image
Bild: KOMUnews/flickr

Castellum kallar till extra bolagsstämma

Bolag Aktieägarna i Castellum AB kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 augusti 2021.
Publicerad den 3 Augusti 2021

I syfte att minska risken för smittspridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktie¬ägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 augusti 2021, dels ha an¬mält sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 26 augusti 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att för¬hands¬rösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktie¬boken per torsdagen den 19 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. röst¬rättsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter torsdagen den 19 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genom¬förandet av bolags- och föreningsstämmor.
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d v s förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor fram¬går av förhandsröstningsformuläret.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Beslutsförslag
Punkt 1
Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Pontus Enquist eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4
Styrelsen föreslår Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Castellum av aktier i Kungsleden Aktiebolag (publ) med anledning av Castellums offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Kungsleden Aktiebolag (publ). Bemyndigandet innebär att teckningsberättigade i nyemission ska vara aktieägare i Kungsleden Aktiebolag (publ).
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Arnhults – Sveriges starkaste familj?

Karriär Mia Arnhult tillhör de mest vältränade i branschen. Nu kämpar M2:s vd tillsammans med barnen om titeln "Sveriges starkaste familj".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY