Image
Joachim Hallengren.
Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Bonava: Kraftig utdelningssänkning – aktien faller

Bolag Bonavas resultat för helåret backade till 5,71 kronor per aktie (11,74), Utdelningen blir 3,00 kronor (5,20) per aktie. Aktien faller åtta procent i börsöppningen.
Publicerad den 23 Januari 2020

Fjärde kvartalet:
• Nettoomsättningen uppgick till 6 499 (6 206) MSEK.
• Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 693 (899) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 181 (61) MSEK. Kostnaden för omstruktureringen i Finland på -159 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post.
• Rörelsemarginalen,, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 10,7 (14,5) procent.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 504 (870) MSEK.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 368 (762) MSEK.
• Kassaflöde före finansiering uppgick till 969 (956) MSEK.
• Resultat per aktie justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 4,55 (7,07) SEK.
• Resultat per aktie uppgick till 3,42 (7,07) SEK.
• Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 8,1 (12,8) procent.

Helåret:
• Nettoomsättningen uppgick till 15 474 (14 008) MSEK.
• Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 202 (1 654) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 272 (245) MSEK. Uppgörelsen i en gammal rättsprocess om -100 MSEK samt kostnaden för omstruktureringen i Finland om -159 MSEK redovisas som jämförelsestörande poster.
• Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 7,8 (11,8) procent.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 834 (1 513) MSEK.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 615 (1 265) MSEK.
• Kassaflöde före finansiering uppgick till -138 (-764) MSEK.
• Resultat per aktie justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 7,54 (11,74) SEK.
• Resultat per aktie uppgick till 5,71 (11,74) SEK.
• Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 8,1 (12,8) procent.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 (5,20) SEK per aktie.

Vd Joachim Hallengren:
– Vi kan konstatera att 2019 har varit ett utmanande år men också ett år då vi tagit strategiskt viktiga beslut som lägger grunden för positiv utveckling framåt. I Tyskland har vi en stark affär och vi har arbetat hårt under året för att kunna växla upp starterna betydligt till 2020. Stabiliseringen på den svenska marknaden och en stark försäljning talar för fortsatt god efterfrågan på våra bostäder.

– Omstruktureringen i Finland som meddelades i januari var nödvändig och förutsättningarna är på plats, för att på sikt, både i Finland och i Danmark, stärka lönsamheten. Nettoomsättningen i kvartalet ökade till följd av högre snittpris, hänförligt till både marknads- och produktmix och uppgick till 6 499 (6 206). Resultatet, exklusive omstruktureringskostnaden i Finland, uppgick till 693 (899). Minskningen beror på lägre projektmarginaler i överlämnade bostäder i Nordic och Sverige samt färre resultatavräknade bostäder till investerare. Vi överträffar soliditetsmålet och vårt kassaflöde före finansiering uppgick till 969 (956) MSEK, inklusive förvärvet av Urbanium AS om –404 MSEK. Sålda bostäder uppgick till 1 905 (2 769) motsvarande ett försäljningsvärde om 5,3 (7,4) Mdr SEK. Vi har framförallt sålt färre bostäder till investerare medan konsument är i nivå med föregående år.

– Bostäder i produktion uppgick vid kvartalets slut till 9 732 bostäder, med ett totalt försäljningsvärde om 21,1 (21,1) Mdr SEK. Tysklands ekonomi har under året bromsat in, men bostadsmarknaden är fortsatt stark med hög efterfrågan. Den låga arbetslösheten är positiv, men innebär också konkurrens om resurser. Bonava Tyskland har 2019 haft en god lönsamhet. Den lägre takten i produktionsstarter i år berodde på längre ledtider hos myndigheterna att behandla detalj- och bygglovsansökningar. Vi har därför under året arbetat proaktivt genom att förbereda fler projekt för starter. På så sätt kunde vi starta fler bostäder under andra halvåret 2019 och vi förväntar oss att starta betydligt fler under 2020. Den svenska bostadsmarknaden har haft en positiv utveckling under 2019. Lägre prisnivåer med ökat intresse från konsumenterna har inneburit en god försäljningsutveckling och därmed minskat överutbud. Bonava Sveriges försäljning av bostäder fortsatte att öka under kvartalet med 216 (74) sålda bostäder till konsument. Vi har haft fokus på fler projektstarter och trots att ett antal konsumentprojekt tyvärr förskjutits till 2020 uppgick antalet produktionsstarter i kvartalet till 430 (335) bostäder till konsument och investerare.

– Rörelsemarginalen, exklusive markförsäljning, var lägre i kvartalet jämfört med föregående år. Detta beror på färre resultatavräknade bostäder till investerare samt lägre projektmarginaler till konsument till följd av prisjusterade bostäder. Bostadsmarknaderna i segmentet Nordic har varit varierande under året. Medan den norska marknaden utvecklades starkt, har ökade produktionskostnader och ett högt utbud i Finland och Danmark varit utmanande. Vi är inte nöjda med Nordics svaga resultatutveckling under året. I höstas gjorde vi därför en genomlysning av den finska verksamheten och meddelade den 8 januari om en rad planerade omstruktureringsåtgärder, bland annat att lämna Uleåborg. Som en del av översynen stod det också klart att vi behövde skärpa interna processer för att öka kostnadskontrollen för projekt. Med det gjort har vi dock fortsatt bostäder som påverkas av tidigare kostnadsöverdrag och därmed kommer belasta marginalen när de lämnas över under 2020. Vi räknar dock med att projekt som startat på senare tid kommer att leverera marginaler i linje med våra avkastningskrav. Utsikterna för Norge är goda och i och med förvärvet av Urbanium AS under hösten kommer vi från 2021 att växa ytterligare i Norge.

– Bostadsmarknaden i både S:t Petersburg och Baltikum har varit fortsatt god med god efterfrågan och stigande priser. Vår utveckling 2019 har varit stark med fördubblat antal resultatavräknade bostäder. Samtidigt har vi stärkt lönsamheten. Det lägre resultatet i kvartalet jämfört förklaras av att en större andel av bostäderna, framförallt i S:t Petersburg, färdigställdes tidigare under året. Totalt startades 342 (99) bostäder under kvartalet främst hänförligt till Baltikum. Sammanfattningsvis har vi brottats med utmaningar under året; lägre produktionsstarter i Tyskland, prisjusteringar i Sverige, och svag lönsamhet i Danmark och Finland. Detta har krävt hårt arbete och aktiva åtgärder som nu, i kombination med en fortsatt stark finansiell position, gör att vi står stärkta inför det nya året. Och trots signaler om en vikande konjunktur talar urbaniseringen, bristen på bostäder, gynnsam räntemiljö, och låg arbetslöshet för fortsatt stark efterfrågan för Bonavas bostäder.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kraftsamling i strategiskt område – över 1 000 bostäder i pipen

Bygg/Arkitektur Kommunen och flera byggherrar gör gemensam sak för att förtäta på Hisingen i Göteborg. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY