Image
Erik Selin.
Erik Selin. Bild: Balder

Balder: Förvaltningsresultat per aktie upp 25 procent

Bolag Balders förvaltningsresultat per aktie ökade med 17 procent under Q4 och med 25 procent för helåret, till 18,35 kronor per aktie. Substansvärdet är uppe i 280,17 kronor (229,25), upp drygt tio kronor sedan den förra rapporten.
Publicerad den 27 Februari 2019

Q4-siffrorna:

Hyresintäkterna uppgick till 1 787 Mkr (1 558), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 59 Mkr.

Driftsöverskottet uppgick till 1 301 Mkr (1 134), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 40 Mkr.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 17 % till 876 Mkr (748), vilket motsvarar en ökning per aktie med 17 % till 4,86 kr (4,16).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 657 Mkr (1 754).

Det genomsnittliga direktavkastnings-kravet uppgick till 4,8 % (5,0), vilket är oförändrat jämfört med föregående kvartal.

Värdeförändringar på räntederivat har påverkat resultatet före skatt med –58 Mkr (–16).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 213 Mkr (2 339).

Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 039 Mkr (2 148) vilket motsvarar 11,33 kr per aktie (11,93).

Balders styrelse har beslutat att justera det finansiella målet avseende soliditet inför 2019. Soliditeten skall över tid inte understiga 40 procent.

Helårssiffrorna:

Hyresintäkterna uppgick till 6 714 Mkr (5 915)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 3 877 Mkr (3 284). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 18 % och uppgick till 3 304 Mkr (2 804), vilket motsvarar en ökning per aktie med 25 % till 18,35 kr (14,74). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 658 Mkr (583).

Årets resultat efter skatt uppgick till 10 169 Mkr (7 769). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 9 308 Mkr (7 118), motsvarande 51,71 kr per aktie (38,71). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 8 007 Mkr (5 336), värdeförändringar avseende räntederivat med -34 Mkr (144) samt resultat från andelar i intressebolag om 881 Mkr (1 010).

Långsiktigt substansvärde uppgick till 280,17 kr per aktie (229,25) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 225,60 kr per aktie (185,02)


Vd Erik Selin:

– Förvaltningsresultatet per aktie ökade under fjärde kvartalet med 17 procent och för helåret 2018 blev ökningen 25 procent till 18,35 kronor per aktie. Substansvärdet ökade 22 procent till 280 kronor per aktie. kan därmed konstatera att Balder finansiellt utvecklades väl men även organisationen och Balder som plattform blir bättre och bättre med åren. Med det sagt kan jag tillägga att jag tror att våra bästa år ligger framför oss.

– Nettoinvesteringarna ökade jämfört med föregående år och trots ett fortsatt stort intresse för fastigheter tycker jag att vi lyckats hitta relativt bra förvärv och projektinvesteringar. Det känns även förhoppningsfullt på den fronten den närmaste tiden. Att vi nu även finns i Tyskland och Storbritannien ger oss också nya möjligheter och öppnar nya dörrar.

– I balansräkningen har vi i denna rapport för första gången en egen rad för Exploateringsfastigheter. Denna del av våra projektfastigheter avser projekt som inte behålls som förvaltningsfastigheter efter färdigställandet utan istället huvudsakligen säljs som bostadsrätter. Även försäljningsresultatet från Exploateringsfastigheter kommer framgent att särredovisas. Det har på senare tid varit mycket skriverier, åsikter och teorier avseende resultatavräkning, gällande främst Brf-projekt. Balder har inte tillämpat successiv vinstavräkning så vår balanspost består av förvärvs- och övriga nedlagda kostnader. Även om bostadsmarknaden i dagsläget är svalare än för ett par år sedan så tror jag att vi över tid kommer uppvisa bra resultat, om än ojämna mellan kvartal och år för denna del av vår verksamhet.

– Våra kära intressebolag fortsatte också att utvecklas väl under året med ett förvaltningsresultat som förbättrades med 13 procent. Collector fortsatte sin svit av ökat resultat, om än i långsammare takt än vad vi har varit vana vid. Bolaget har sedan starten 1999 årligen ökat resultatet och jag ser fortsatt ljust på dess framtid. Aktiekursen sjönk dock kraftigt under året men mitt fokus ligger som vanligt på själva bolaget/verksamheten, aktiekursen är ofta orättvis på kort sikt (både för hög och för låg) men i långa loppet är aktiekursen i princip alltid rättvis.

– Balders finansiella mål uppnåddes per 31 december. För att betona och förtydliga att vi även framgent siktar mot starkare balansräkning har styrelsen beslutat att höja målet för soliditeten till att den över tid inte bör understiga 40 procent (tidigare 35 %). Jämfört med 31 december 2018 innebär det att soliditeten skall upp några procent (och därmed skall belåningsgraden med nuvarande sammansättning av balansräkningen ner några procent).

– Framtiden ser ljus ut på de flesta fronterna tycker jag. Även när det gäller vårt kära Balder har vi anledning att vara optimistiska. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till Er alla som gör det möjligt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Doldisbolag kniper eftertraktat brf-projekt – budade över flera tungviktare

Bostäder Fastighetssverige berättar mer om den eftertraktade tomten i det expansiva området där så väl bostadsbjässar som Balder som Wallenstam, Bonava och JM gick bet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY